Datatilsynets strategi

Hva er personvern?

Personvern handler om retten til et privatliv og retten til å bestemme over egne personopplysninger. Du har rett på en privat sfære som du selv kontrollerer og hvor du kan handle fritt uten tvang eller innblanding fra staten eller andre mennesker.

Personvern er ikke bare en viktig menneskerettighet som skal sikre hensynet til den enkeltes personlige integritet og privatliv. Et dårlig ivaretatt personvern vil også sette demokratiet i fare ved at borgerne begrenser sin deltakelse i åpen meningsutveksling og politisk aktivitet.

Retten til personvern er nedfelt i Den europeiske menneskerettskonvensjonen (EMK) og i den norske Grunnloven.

I tillegg har vi personopplysningsloven og personvernforordningen som regulerer bruken av personopplysninger på tvers av sektorer, og uavhengig av hvilke verktøy eller teknologi som tas i bruk. Hovedformålet med dette regelverket er å ivareta fysiske personers rettigheter i forbindelse med behandling av personopplysninger, og å sikre fri utveksling av personopplysninger i EU/EØS.

Regelverket inneholder både rettigheter og plikter. Det er bygd på noen grunnleggende prinsipper alle som behandler personopplysninger må opptre i samsvar med. Personvernprinsippene handler om:

  • Lovlighet, rettferdighet og gjennomsiktighet
  • Formålsbegrensing
  • Dataminimering
  • Riktighet
  • Lagringsbegrensing
  • Integritet og konfidensialitet
  • Ansvarlighet