Datatilsynets strategi

Innsatsområder

Datatilsynet har mange forskjellige lovpålagte kjerneoppgaver. For å oppnå best mulig personvern, er vi nødt til å prioritere oppgavene og jobbe strategisk. Vi har derfor kommet frem til fire innsatsområder som skal være styrende for Datatilsynets arbeid i strategiperioden.

Innsatsområde 1: Samfunn

Datatilsynet skal fremme personvern som en forutsetning for demokrati og en rettferdig maktbalanse.

Delmål:

 • Vi bidrar aktivt til rettferdig og personvernvennlig digitalisering og bruk av kunstig intelligens.
 • Vi fremmer viktigheten av personvern som en menneskerettighet.
 • Vi jobber for å motvirke manipulative forretningsmodeller, filterbobler og diskriminerende algoritmer, og vi fremmer personvern som grunnlag for et fritt ordskifte.
 • Vi er en pådriver for en helhetlig personvernpolitikk og har en tydelig stemme i samfunnsdebatten.
 • Vi jobber aktivt for å ivareta personvernet i politiske prosesser.
 • Vi påvirker regelverksutvikling nasjonalt og internasjonalt.

Innsatsområde 2: Virksomheter

Datatilsynet skal bidra til godt personvern i praksis.

Delmål:

 • Vi fremmer verdien av godt personvern for virksomhetene.
 • Vi bidrar til at virksomheter har innebygd personvern i utviklingen og bruken av ny teknologi og nye løsninger.
 • Vi prioriterer tiltak som gir stor effekt for personvernet til mange.
 • Vi jobber målrettet for å nå bredt ut med praktisk veiledning.
 • Vi har godt samarbeid og dialog med relevante aktører for å få til godt personvern i ulike sektorer.

Innsatsområde 3: Individ

Datatilsynet skal jobbe for å ivareta innbyggernes personvern.

Delmål:

 • Vi bidrar til at enkeltindividet kjenner rettighetene sine og er i stand til å bruke dem ovenfor virksomhetene.
 • Vi prioriterer tiltak som gir stor effekt for personvernet til mange.
 • Vi jobber for å ivareta personvernet til sårbare og utsatte grupper.

Innsatsområde 4: Grunnmur

Datatilsynet skal være en kunnskapsbasert, fremtidsrettet og solid organisasjon.

Delmål:

 • Vi har god ressursstyring for å oppnå målene våre på en effektiv måte.
 • Vi prøver ut nye metoder og arbeidsformer.
 • Vi går foran som et godt eksempel ved å ivareta personvernet i de digitale hjelpemidlene vi selv benytter.
 • Vi bygger kompetanse og jobber tverrfaglig.
 • Vi er en virksomhet med klare rammer og gode arbeidsverktøy.
 • Vi har et godt og inkluderende arbeidsmiljø.