Datatilsynets strategi

Datatilsynets strategi

For å oppnå best mulig personvern, er vi nødt til å prioritere oppgavene og jobbe strategisk. Vi har derfor utarbeidet fire strategiske innsatsområder som skal være styrende for Datatilsynets arbeid i tre år, fra og med januar 2024.  

Innledning

Datatilsynet er et uavhengig forvaltningsorgan under Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet (DFD). Hovedoppgaven vår er å bidra til at personvernlovgivningen etterleves, og at alle skal ha beskyttelse i tråd med personopplysningsregelverket.

Hovedmålet i samfunnsoppdraget vårt er et godt personvern for alle.

Vi skal fremme personvern som en sentral verdi i samfunnet, delta i personverndebatten og sette dagsorden i personvernspørsmål. Vi skal også undersøke og dele fakta om personvernets kår både nasjonalt og internasjonalt.

Datatilsynet skal bidra til ansvarlig digitalisering og bruk av personopplysninger i Norge. Målet med en overordnet strategi, er å peke ut en klar retning for arbeidet vårt for å kunne oppnå best mulig personvern for alle.

Vi har hentet inspirasjon internt og eksternt i utviklingen av strategien. Vi har fått innspill fra over 160 offentlige og private virksomheter om hvilke muligheter og utfordringer de ser for personvernområdet i årene fremover. Gjennom de over 5000 årlige henvendelsene vi får til veiledningstjenesten vår, samt klagesakene vi mottar fra enkeltpersoner, får vi også en god pekepinn på hva norske innbyggere er opptatt av og hvor personvernet er under mest press. Vi har dessuten gjennomført strategisamlinger der alle ansatte i tilsynet har vært med å stake ut veien videre. 

Strategien er bygd rundt en overordnet visjon. I tillegg til visjonen har vi fire satsingsområder som utgjør «huset» og «grunnmuren» som visjonen er bygget på. Hvert satsingsområde har mål som vi skal operasjonalisere i tilsynets virksomhetsplan i hvert av de tre årene strategien gjelder.

Strategien inkluderer også en beskrivelse av Datatilsynets roller og verdier, og en omverdensanalyse som setter strategien i en samfunnskontekst.