Doorkeeper, sluttrapport: Intelligent kameraovervåking med personvern i fokus

Veien videre

Diskusjonene i denne rapporten kan brukes av Doorkeeper for å bedre imøtekomme kravene i personvernregelverket og sikre et bedre personvern i løsningen. Datatilsynet håper også at diskusjonene vil være til hjelp for andre virksomheter som utvikler lignende teknologi.

Gjennom arbeidet i sandkassen har også Datatilsynet lært mye om mulighetene innen intelligent videoanalyse. Denne kompetansen vil vi videre bruke for å forbedre vårt veiledningsarbeid.

En mer personvernvennlig form for overvåking?

I denne rapporten viser vi at det er mulig å gjennomføre tiltak for dataminimering i intelligent videoanalyse. Slike tiltak kan gjennomføres ved å konfigurere løsningen til å begrense mengden personopplysninger som hentes inn og behandles til det som er nødvendig for å oppnå formålet. Rent praktisk kan dette gjøres blant annet ved å analysere opplysningene i sanntid – uten lagring av permanente opptak – og ved å fortløpende fjerne identifiserbare opplysninger fra videostrømmen.

Datatilsynet har også drøftet i denne rapporten at Doorkeeper sin kameraløsning potensielt kan bety – i spesielle tilfeller – en utvidelse av situasjoner der det er lovlig å bruke kameraovervåking. Dette vil i hovedsak gjøre seg gjeldende der hvor kameraer brukes som sensorer hvor alt av menneskeformer sladdes i alle ledd og hvor idet ikke gjøres opptak i det hele tatt.

Diskusjonene viser likevel at potensielle «personvernvennlige» løsninger vil i hovedsak ikke endre hvor det er mulig å overvåke personer med kamera – for eksempel i en offentlig gate. Valg av dataminimerende tiltak vil ikke senke terskelen for hva som er lovlig kameraovervåkning i tilfeller der virksomheten ikke har en berettiget interesse eller berettiget formål med overvåkningen.

Utbredelsen av funksjonaliteter i overvåkingssystemer som gjør behandlingen av personopplysninger mindre inngripende, gjør at virksomheter i sikkerhetsbransjen må i større grad vurdere hvilke behandling av personopplysninger som er nødvendig for å oppnå formålet til overvåkingen.

Økt kompleksitet – mer sårbarhet?

Sikkerhetsutfordringene som vi har diskutert i rapporten er ikke uttømmende. Intelligent videoanalyse kan føre til mer kompleksitet i løsningene enn ved mer tradisjonelle alternativer. Dette kan igjen medføre større trusler mot sikkerheten i løsningen og en større fare for personvernet. Kompleksiteten som intelligent videoanalyse kan medføre, tilsier at virksomhetene som ønsker å gå over til slike løsninger må øke kompetansen sin innen informasjonssikkerhet.

Gjennom sandkasseprosjektet har Doorkeeper drøftet hvordan de kan tenke sikkerhet i både utvikling, utforming, konfigurasjon og bruk av løsningene de tilbyr. Det vil være essensielt for Doorkeeper å ha en effektiv strategi for å opprettholde dette fokuset i fremtiden. Håndtering av flere kunder og ulike konfigurasjoner vil for eksempel oppta mer ressurser og medføre vedlikehold av en større infrastruktur.

Nye sikkerhetstrusler vil også synliggjøre seg i tråd med den teknologiske utviklingen. Datatilsynet ser på det som hensiktsmessig for både virksomhetene og tilsynsmyndigheten å følge med på det videre trusselbildet som råder i sikkerhetsbransjen.

Hvilke utviklinger er viktige å følge med på?

I tråd med diskusjonene i sandkassen vil Datatilsynet særlig peke på at edge computing – som ved kameraovervåking innebærer at større deler av videobehandlingen kun skjer i kamerahuset – er et felt som kan endre hvordan personopplysninger behandles i overvåkingssystemer i årene fremover. Dette kan blant annet føre til at færre personopplysninger lagres i overvåkingssystemer og at – i en normalsituasjon – færre opplysninger vil være tilgjengelige for operatørene.

Som følge av at intelligent videoanalyse blir mer utbredt, er det rimelig å forvente en større diskusjon om hvilke samfunnsmessige konsekvenser som mer teknologisk avanserte overvåking vil medføre. Dette er ikke et tema som vi diskuterer i denne rapporten, men som bør være gjenstand for en bredere debatt.