Doorkeeper, sluttrapport: Intelligent kameraovervåking med personvern i fokus

Doorkeeper, sluttrapport: Intelligent kameraovervåking med personvern i fokus

Virksomheten Doorkeeper har som mål å styrke personvernet i moderne kameraovervåkningssystemer. De ønsker å oppnå dette ved å bruke intelligent videoanalyse til å sladde identifiserende opplysninger – som ansikter og menneskeformer – i videostrømmen. Videre vil de sørge for at færre opptak blir lagret sammenlignet med mer tradisjonelle overvåkningssystemer.

Sammendrag

Hovedpunkter

Hensikten med dette sandkasseprosjektet er å undersøke noen av de mest aktuelle regulatoriske utfordringene som oppstår ved bruk av intelligent videoanalyse.

 1. Rettslig grunnlag for intelligent videoanalyse

  I sandkassen har vi undersøkt juridiske problemstillinger knyttet til tre ulike bruksområder for Doorkeepers løsning. Disse problemstillingene er overførbare til andre virksomheter som utvikler lignende løsninger. Et viktig poeng er at intelligent videoanalyse, designet for å gjøre behandlingen av personopplysninger mindre inngripende, kan påvirke lovligheten av en behandling etter personopplysningsregelverket.
 2. Alternative utforminger av løsningen

  Doorkeeper har to alternative utforminger for bruken av intelligent videoanalyse. Enten utføres analysen og sladdingen i kamerahuset, eller på en ekstern plattform. Valg av utforming påvirker hvordan personopplysninger behandles i løsningen. I denne rapporten har vi drøftet at dette kan ha konsekvenser for hvor inngripende overvåkingen er for de som registreres i videostrømmen.
 3. Dataminimering

  Rapporten viser at det er mulig å gjennomføre tiltak for dataminimering i intelligent videoanalyse. Tiltakene kan utføres ved å konfigurere løsningen til å begrense mengden personopplysninger som samles inn og behandles til det som er nødvendig for formålet. Utbredelsen av funksjonaliteter i overvåkingssystemer som gjør behandlingen av personopplysninger mindre inngripende, vil også gjøre at virksomheter i sikkerhetsbransjen i større grad må vurdere hvilke personopplysninger som er nødvendige å behandle for å oppnå formålet med overvåkingen.
 4. Utlevering av personopplysninger

  Doorkeepers løsning er designet for å lagre færre opplysninger som kan utleveres, sammenlignet med kameraer som gjør løpende opptak. Dette kan gjøre det enklere for virksomheter som Doorkeeper å etterleve innsynskrav, siden virksomheten vil lagre færre videoopptak som kan være aktuelle. Imidlertid vil reglene for utlevering av personopplysninger være de samme for Doorkeeper som for andre behandlingsansvarlige.
 5. Sikkerhetsutfordringer

  I sandkassen har vi diskutert at Doorkeeper må sørge for at sikkerheten i løsningen er vedvarende. Dette innebærer at sikkerheten i løsningen skal følge den tekniske utviklingen, at eventuelle sårbarheter må adresseres og håndteres umiddelbart, og at opplysninger skal slettes når formålet er oppnådd.

Veien videre

I sandkassen har Doorkeeper fått utforsket spørsmål de har hatt i utviklingen av intelligent videoanalyse med potensielt personvernfremmende funksjoner. Diskusjonene i denne rapporten kan brukes av Doorkeeper for å bedre imøtekomme kravene i personvernregelverket og sikre et bedre personvern i løsningen. Datatilsynet håper også at diskusjonene vil være til hjelp for andre virksomheter som utvikler lignende teknologi.

Gjennom arbeidet i sandkassen har også Datatilsynet lært mye om mulighetene innen intelligent videoanalyse. Denne kompetansen vil vi videre bruke for å forbedre vårt veiledningsarbeid.

Hva er sandkassa?

I sandkassa utforsker deltakere sammen med Datatilsynet personvernrelaterte spørsmål, for å bidra til at tjenesten eller produktet deres etterlever regelverket og ivaretar personvernet på en god måte. 

Datatilsynet tilbyr veiledning i dialog med deltakerne, og konklusjonene fra prosjektene er ikke vedtak eller forhåndsgodkjenning. Deltakerne står fritt i valget om å følge rådene de får.

Sandkassa er en verdifull metode for å utforske problemstillinger der jussen har få praktiske eksempler å vise til, og vi håper konklusjoner og vurderinger i rapporten kan være til hjelp for andre med liknende problemstillinger.