Doorkeeper, sluttrapport: Intelligent kameraovervåking med personvern i fokus

Mål for prosjektet

Formålet med dette sandkasseprosjektet er å utforske løsningene til virksomheten Doorkeeper, som vil bruke kunstig intelligens for å begrense hvilke personopplysninger et overvåkingskamera fanger opp.

Datatilsynet og Doorkeeper har satt som mål å diskutere følgende temaer og problemstillinger knyttet til intelligent videoanalyse:

 1. Formålsbegrensning og dataminimering

   Hvordan skal prinsippet om formålsbegrensning forstås i sammenheng med intelligent videoanalyse? Og hvordan skal man ivareta prinsippet om dataminimering?
 2. Rettslig grunnlag for bruk av intelligent videoanalyse 

  Ved bruk av intelligent videoanalyse, hva er de sentrale momentene virksomheten skal vurdere om det rettslige grunnlaget for behandling av personopplysninger?
 3. Alternative utforminger av løsningen 

  Doorkeeper vurderer to alternative utforminger av deres løsninger, hvor videostrømmen enten sladdes i kamerahuset eller på en ekstern plattform (VMS). Hvordan påvirker disse forskjellige utformingene det rettslige grunnlaget for løsningen?
 4. Utlevering av personopplysninger 

  Hvilke vurderinger må gjøres med tanke på utlevering av personopplysninger fra sladdet videostrøm?
 5. Sikkerhetsutfordringer

  Sikkerheten i løsningen vil være avgjørende for om Doorkeeper og lignende virksomheter vil kunne etterleve kravene i regelverket. Men hvilke sikkerhetsutfordringer er aktuelle ved den type teknologi som Doorkeeper vil bruke, og hva er de overordnede juridisk kravene til sikkerhet?

Hvordan reguleres kameraovervåking?

I sandkasseprosjektet har vi bare diskutert ansvaret som følger av personvernregelverket. Det er likevel andre regelverk som også kan gjøre seg gjeldende ved kameraovervåking.

Når en arbeidsgiver ønsker å installere overvåkingskamera på arbeidsplassen, gjelder også reglene om kontrolltiltak i arbeidsmiljøloven (kapittel 9) og spesialreglene i forskrift for kameraovervåking i virksomhet.

For politiets bruk av kameraovervåking for politimessige formål, kommer personvernregelverket ikke til anvendelse (jf. forordningen artikkel 2. nr. 2 bokstav d). Politiloven § 6a gir politiet rettslig grunnlag til kameraovervåkning på offentlig sted når det er nødvendig for å gjennomføre de politimessige oppgavene i politiloven paragraf 2 nr. 1-4. Politiets behandling av personopplysninger på kameraopptak for disse formålene reguleres av politiregisterloven og politiregisterforskriften.