Doorkeeper, sluttrapport: Intelligent kameraovervåking med personvern i fokus

Utlevering av personopplysninger

Et av målene i sandkassen var å vurdere om bruk av Doorkeeper sin teknologi påvirker vurderingen av om en virksomhet har rettslig grunnlag for å utlevere videoopptak.

Virksomheter som har overvåkingskamera kan oppleve å bli bedt om å utlevere opptak, for eksempel av politiet eller forsikringsselskaper. Personopplysningene som det da vil dreie seg om er i hovedsak opptak som har blitt lagret som følge av at et opptak er aktivert ved en registrert hendelse.

Dataminimeringen i løsningen kan gjøre det enklere rent praktisk å utlevere opptak på den måten at man har færre personopplysninger å forholde seg til. Likevel, for de personopplysningene den behandlingsansvarlige behandler, så vil reglene som gjelder for utlevering være de samme som ellers. De rettslige vurderingene for utlevering av personopplysninger ved bruk av Doorkeeper sin teknologi vil altså være de samme som ved bruk av annen kamerateknologi.

Utlevering av personopplysninger er en behandling av personopplysninger. For å kunne utlevere personopplysninger, må man derfor ha et rettslig grunnlag etter artikkel 6 i personvernforordningen. Ofte vil det være mest aktuelt å innhente samtykke fra de som er på opptakene, men det kan også foreligge andre rettslige grunnlag for utleveringen.

Personopplysninger kan gjenbrukes til nye formål dersom det nye formålet er forenelig med det opprinnelige formålet som personopplysningene ble samlet inn for. Det må også foreligge et rettslig grunnlag for den nye behandlingen, se artikkel 6(4) i personvernforordningen.

  • Utlevering av personopplysninger til andre virksomheter

I sandkassen diskuterte vi om det var mulig for behandlingsansvarlig å utlevere opptak av hendelser til forsikringsselskap. Datatilsynets vurdering er at denne problemstillingen følger de generelle bestemmelsene som gjelder for all utlevering av personopplysninger. Dette vil si at en virksomhet må ha et rettslig grunnlag for å utlevere personopplysninger.

  • Utlevering av personopplysninger til politiet

Hvis den behandlingsansvarlige får en henvendelse fra politiet om å utlevere opptak av registrerte personer, så må de selv vurdere om de har rettslig grunnlag for å utlevere personopplysningene. Dersom politiet har et utleveringspålegg, vil den behandlingsansvarlige som regel ha en plikt til å utlevere opplysninger. I andre tilfeller bør den behandlingsansvarlige kunne motta tilstrekkelig informasjon fra politiet, for å kunne vurdere om det er andre rettslige grunnlag for utlevering.

  • Den registrertes innsynsrett

Den registrerte – som blir fanget opp av overvåkingskameraet – har en rett til innsyn i egne personopplysninger. Dette følger av artikkel 15 i personvernforordningen. Ved utlevering av opptak til den registrerte må behandlingsansvarlig ta stilling til om det å gi innsyn har negativ innvirkning på andres rettigheter og friheter. Her kan sladding av tredjepersoner nettopp være et tiltak for å minske slik negativ virkning hvis andre personer er å se i videostrømmen.