SIS, VIS og andre felleseuropeiske informasjonssystemer

Norge deltar i Schengen-samarbeidet og er del av Schengen-området, med felles yttergrense og indre reisefrihet. I den forbindelse er det etablert felleseuropeiske systemer og regelverk for behandling av personopplysninger. Datatilsynet fører tilsyn med norske myndigheters bruk av disse systemene. 

Schengen-samarbeidet omfatter felles grensekontroll på yttergrensen, felles visumpolitikk, politisamarbeid og rettslig samarbeid i straffesaker og retur av tredjelandsborgere. Samarbeidet forutsetter at alle deltakerstatene gjennomfører og anvender det felles regelverket på en effektiv og forsvarlig måte. I den forbindelse er det etablert felleseuropeiske systemer, slik som Schengen informasjonssystem (SIS) og Visuminformasjonssystemet (VIS). 

Norge deltar også i Dublin-samarbeidet. Dublin-regelverket regulerer hvilken medlemsstat som er ansvarlig for behandlingen av en asylsøknad. Som en del av Dublin-samarbeidet deltar Norge også i det europeiske fingeravtrykkssamarbeidet Eurodac (European Asylum Dactyloscopy) (eur-lex.europa.eu).

Du finner mer informasjon om SIS, VIS og Eurodac lenger ned i artikkelen. 

Regelverket om de felleseuropeiske informasjonssystemene bygger på EUs generelle personvernlovgivning, men inneholder også særlige regler om personvern. Rettsaktene angir bl.a. hvilke opplysninger som kan registreres i systemet, hvilke formål opplysningene kan brukes til og hvem som kan gis tilgang. De inneholder også bestemmelser om de registrertes rettigheter og tilsyn med bruken av systemene.

Som nasjonal tilsynsmyndighet ligger det til Datatilsynet å føre tilsyn med norske myndigheters bruk av disse systemene. Datatilsynet behandler også klager fra registrerte om behandlingen av personopplysninger.

Norske myndigheters etterlevelse av Schengen-regelverket, inkludert reglene om personvern, er regelmessig gjenstand for evaluering gjennom Schengen-evalueringsmekanismen.

Flere systemer er også under utarbeidelse.

Internasjonale forpliktelser

Schengen informasjonssystem

Schengen informasjonssystem (SIS) er et digitalt register som brukes av alle statene i Schengen-samarbeidet. SIS benyttes blant annet ved utførelse av grensekontroll, etterforskning i straffesaker og annet politisamarbeid. Datatilsynet fører tilsyn med den norske delen av systemet.

Visa Information System (VIS)

Visa Information System (VIS) er et felles IT-system for Schengenlandene. Det inneholder personopplysninger, inkludert fingeravtrykk, om de som søker om et besøksvisum og navn og adresse på personen eller organisasjonen som har invitert dem.

Eurodac

Eurodac (European Asylum Dactyloscopy) er et felleseuropeisk register som lagrer, behandler og sammenligner fingeravtrykkene til asylsøkere og migranter som blir pågrepet ved den ytre Schengen-grensen.