Introduksjon til vårt internasjonale arbeid

I 2018 trådte en ny personvernlovgivning (GDPR) i kraft i hele EU og EØS. Lovgivningen skal tolkes likt i alle medlemsstatene, noe som betyr langt mer forpliktende, internasjonalt samarbeid mellom datatilsynsmyndighetene. Internasjonalt samarbeid er derfor blitt viktigere enn noen gang for det norske Datatilsynet. 

Hva som skjer i det europeiske Personvernrådet, i andre EØS-stater og i resten av verden for øvrig, kan påvirke handlingsrommet til Datatilsynet. Mange personvernrelevante prosesser og beslutninger som påvirker norske innbyggere blir tatt internasjonalt. Det er derfor en viktig prioritet for oss å ha et godt internasjonalt nettverk. Gjennom godt samarbeid skal europeiske datatilsynsmyndigheter sikre lik anvendelse av regelverket og snakke med en enhetlig og tydelig stemme utad.

Uavhengig - men del av europeisk fellesskap

Datatilsynet skal opptre uavhengig i Norge, og som de andre nasjonale datatilsynsmyndighetene får vi fullmakter til å ilegge sanksjoner. Men vi forplikter oss samtidig til å være del av et europeisk felleskap. Nasjonale datatilsynsmyndigheter får en plikt til å samarbeide og utveksle informasjon med hverandre i grenseoverskridende saker. Vi har dessuten nedfelt i strategien vår at vi skal ta en aktiv rolle i noen utvalgte internasjonale prosesser for å fremme personvern på en best mulig måte.

Datatilsynet deltar først og fremst i det europeiske databeskyttelsessamarbeidet gjennom Personvernrådet. I tillegg deltar vi i en rekke andre internasjonale fora som jobber for å beskytte borgernes personopplysninger, blant annet som medlem av de to koordineringsgruppene Eurodac og Visumsamarbeidet i Europa, deltakelse i den såkalte Berlingruppen og i et eget samarbeid mellom de nordiske datatilsynsmyndighetene.