Vil kontrollere Smittestopp

Folkehelseinstituttet har lansert appen Smittestopp. Datatilsynet er positive til at det brukes applikasjoner og annen type teknologi for å bekjempe pandemien – og i siste instans bidra til å redde liv. Vi har samtidig understreket at alle personverninngripende tiltak må være nødvendige, egnede og forholdsmessige.

Smittestopp samler inn data som kan analysere hvordan grupper beveger seg i samfunnet for å måle effekten av tiltakene mot smittespredning. De som har lastet ned appen, kan få varsel dersom de har hatt nærkontakt med en smittet.

Ny Smittestopp-app lansert

Mandag 21. desember 2020 lanserte Folkehelseinstituttet (FHI) den nye appen Smittestopp. - Personvernet er så langt vi kan se ivaretatt, sa Bjørn Erik Thon.

Les hele saken

- Personvernforordningen (GDPR) er ikke et hinder for å ta i bruk sporingsteknologi for å bekjempe pandemien. Tvert imot, regelverket trekker opp viktige rammer og prinsipper som vil ivareta den enkeltes integritet og selvbestemmelse, og bidrar til at flere tar appen i bruk, sier Bjørn Erik Thon, direktør i Datatilsynet.

Dette er i tråd med anbefalingene fra Det europeiske personvernrådet der Datatilsynet er medlem.

Veiledning fra EU-kommisjonen

I flere land pågår nå et arbeid med å utvikle apper som kan spore og varsle personer som er smittet med koronaviruset. EU-kommisjonen har derfor utarbeidet en verktøykasse med felles veiledning om denne typen apper. Det europeiske personvernrådet har gitt innspill, og understreker viktigheten av at appene må bygge på frivillighet. I tillegg sier Personvernrådet at det må gis god informasjon og at alle data skal slettes eller anonymiseres etter at pandemien er over.

For selve smittesporingen påpekes det at registrering av lokasjonsdata ikke er nødvendig, ettersom formålet med disse appene ikke er å følge den enkeltes bevegelser, men registrere nærkontakt med smittede. Personvernrådet mener dessuten at desentralisert lagring er mest i overensstemmelse med dataminimalisering som er et viktig prinsipp personvernforordningen.

Datatilsynets rolle

Datatilsynet har gitt veiledning til både Folkehelseinstituttet og Helse- og omsorgsdepartementet i utviklingsarbeidet, slik at appen i størst mulig grad skal harmonere med prinsippene i personvernforordningen.

- Å registrere folks bevegelser er et inngrep i den enkeltes personvern vi ikke ville akseptert i en normaltilstand. Det er derfor naturlig at vi ivaretar vår rolle som tilsynsorgan, og kontrollerer om innsamling og bruk av data som samles inn i appen er i overensstemmelse med personvernregelverket og forskrift om digital smittesporing og epidemikontroll.

Folkehelseinstituttet har signalisert at de i senere versjoner vil vurdere om tillatelse for de ulike formålene (kartlegging av bevegelsesmønster og smittevarsling) kan deles opp, og om lokaliseringsdata eventuelt kan erstattes av blåtannteknologi (les "Personvernråd i EU mener norsk app bryter med viktig personvernprinsipp" på nrkbeta.no).

- Dette er positive signaler fra FHI, sier Thon. Vi har allerede mottatt varsler om klage og flere henvendelser fra norske borgere. For at personvernet i løsningen skal ivaretas best mulig, og for at FHI skal kunne utvikle appen i personvernvennlig retning, er det viktig at disse klagene prioriteres.

Det kan være særlig aktuelt å undersøke om den informasjonen som gis er god nok, om dataminimeringsprinsippet er fulgt og om det samles inn overskuddsinformasjon.

Les tidligere sak fra Datatilsynet
Les mer om appen på Folkehelseinstituttets nettsider