Erklæring om korona og behandling av personopplysninger

Erklæring om korona og behandling av personopplysninger

Det europeiske personvernrådet kom 20. mars 2020 med en erklæring om behandling av personopplysninger i forbindelse med utbruddet av koronavirus. Erklæringen tar for seg sentrale typetilfeller av behandlinger i den situasjonen vi er i nå.

Om erklæringen

Merk

Denne teksten er vår oversettelse av erklæringen. Orginalteksten finner du på Personvernrådet, European Data Protection Board (EDPB), sine nettsider.

Personvernrådet er et uavhengig EU-organ som består av datatilsynsmyndighetene i EØS. Rådet har flere oppgaver, blant annet å gi retningslinjer og uttalelser om hvordan personvernforordningen (GDPR) skal tolkes.

Der det refereres til nasjonalt lovverk vil det i Norge særlig være relevant å se til smittevernloven, folkehelseloven og arbeidsmiljøloven med tilhørende forskrifter.

Personvernrådet har vedtatt følgende erklæring:

Myndigheter, offentlige og private virksomheter i hele Europa setter i verk tiltak for å begrense og avhjelpe COVID-19. Dette kan innebære behandling av ulike typer personopplysninger.

Personvernregler (slik som personvernforordningen/GDPR) er ikke til hinder for tiltak som gjøres i bekjempelsen av koronavirus-pandemien. Bekjempelse av smittsomme sykdommer er et verdifullt mål som deles av alle nasjoner, og bør derfor støttes opp om på best mulig måte. Det er i menneskehetens interesse å redusere spredningen av sykdommer og å bruke moderne metoder i bekjempelsen av plager som påvirker store deler av verden.

Likevel vil Personvernrådet understreke at selv i disse ekstraordinære tider må behandlingsansvarlige og databehandlere sørge for beskyttelse av de registrertes personopplysninger. Det bør derfor tas en rekke hensyn for å sikre lovlig behandling av personopplysningene. I alle tilfeller skal man huske på at ethvert tiltak som gjøres i denne forbindelse må respektere de grunnleggende rettsprinsippene og tiltakene må ikke være irreversible.

Krise/nødsituasjon er et rettslig vilkår som kan legitimere restriksjoner på friheter, såfremt restriksjonene er forholdsmessige og begrenset til å gjelde kun i krise/nødperioden.