Retten til dataportabilitet

Når har den enkelte rett til dataportabilitet?

Personopplysningene som den enkelte ønsker utlevert må være samlet inn av virksomheten på bakgrunn av samtykke eller kontrakt.

Retten til dataportabilitet gjelder kun opplysninger som den enkelte selv har gitt til virksomheten. Det gjelder opplysninger som den enkelte bevisst og aktivt har gitt fra seg, for eksempel i forbindelse med opprettelse av en brukerkonto. Det gjelder også opplysninger som er samlet inn fra den enkelte gjennom vedkommendes aktive bruk av en tjeneste, for eksempel lokasjonsdata som blir samlet inn når man bruker en treningsapp.

Personopplysninger som ikke er samlet inn direkte fra den enkelte er ikke omfattet av denne retten. Dette gjelder blant annet opplysninger basert på den enkeltes aktive bruk av en tjeneste, slik som analyser og profiler.

Retten til dataportabilitet kan bare utøves så fremt den ikke krenker andre individers rettigheter eller friheter. Hvis datasettet den enkelte ønsker utlevert og overført til en ny tjenesteleverandør også inneholder opplysninger om andre personer, må disse som hovedregel skilles ut før utlevering. Unntak gjelder for eksempel for kontaktlister og epostkorrespondanse.

Hvis man kun er interessert i å vite hvilke data en virksomhet har samlet inn om seg selv, kan man bruke retten til innsyn i stedet for retten til dataportabilitet. Retten til dataportabilitet er en rettighet som kommer i tillegg til retten til innsyn.