Retten til dataportabilitet

Hvor raskt må opplysningene utleveres?

Opplysningene skal utleveres så raskt som mulig, og senest innen en måned.

Tidsfristen kan utvides til to måneder hvis utleveringen er svært kompleks og tidkrevende, eller hvis virksomheten mottar mange henvendelser om utlevering samtidig. Hvis virksomheten trenger ekstra tid til å imøtekomme kravet om dataportabilitet, skal dette begrunnes og informeres om innen en måned.

Hvis virksomheten ikke behøver å imøtekomme anmodningen om dataportabilitet, skal den gi informasjon om dette innen en måned. Avslaget må begrunnes, og informasjon om retten til å klage avgjørelsen inn for Datatilsynet eller andre klagemekanismer skal bli gitt.

Virksomheter har ikke lov til å ta gebyr for å imøtekomme kravet om dataportabilitet, med mindre virksomheten kan påvise at kravet om dataportabilitet er grunnløst eller overdrevet i den forstand at kravet stadig gjentas.