NAV - sluttrapport

Veien videre

Arbeidet med NAVs prediksjonsmodell for sykefravær, har synliggjort en stor og viktig utfordring for offentlige virksomheter som ønsker å ta i bruk kunstig intelligens: Lovene som hjemler behandling av personopplysninger, er sjeldent utformet på en måte som åpner for at personopplysningene kan brukes til maskinlæring i utvikling av kunstig intelligens.

Det er viktig at lovgiver i tiden fremover legger til rette for utvikling av KI i offentlig sektor innenfor ansvarlige rammer. Dersom NAV skal utvikle modellen videre, vil det være nødvendig med et klart og tydelig supplerende rettsgrunnlag gjennom lovgivning. En lovprosess, med tilhørende høringsrunde og utredninger, vil kunne bidra til å sikre demokratisk forankring for utvikling og bruk av kunstig intelligens i offentlig forvaltning.

NAVs systematiske arbeid med å utvikle en modell som imøtekommer kravene til rettferdighet og forklarbarhet, viser at offentlige virksomheter godt kan være pådrivere for en ansvarlig utvikling på KI-feltet.