Høringsuttalelse om koronasertifikat

Vi har gitt høringssvar til forslaget fra Helse- og omsorgsdepartementet om endringer i smittevernloven, og støtter i det store og hele forslaget. Vi mener imidlertid at departementets senere vurderinger av hvilke instanser og virksomheter som skal kunne kreve å se koronasertifikatet, også bør sendes på høring.

Helse- og omsorgsdepartementet sendte den 5. mai et lovforslag på hastehøring (frist 12. mai). Høringen gjelder endringer i smittevernloven med tanke på innføring av et koronasertifikat. I forslaget gis det hjemmel til å gjennomføre kommende EU-rettsakter om såkalte "digitale grønne sertifikater". Koronasertifikatet vil være basert på en løsning der opplysninger fra vaksineregisteret (SYSVAK) og Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS) gjøres tilgjengelige via helsenorge.no.

Lovendringen gjelder kun selve innføring av koronasertifikat. I hvilke situasjoner et slikt sertifikat skal brukes, reguleres ikke direkte i loven. Det er imidlertid åpnet for at departementet senere kan vedta forskrifter som regulerer bruksområdet.

Positive til midlertidig varighet

– Vi støtter vurderingen av at et koronasertifikat kan være et forholdsmessig tiltak ettersom det åpner for lettelser der alternativet er å opprettholde strenge smitteverntiltak. Vi ser positivt på at lovhjemlene gjøres midlertidige med en varighet på 12 måneder, sier direktør i Datatilsynet, Bjørn Erik Thon.

Datatilsynet er også enige med departementet i at samtykke fra brukeren ikke er et egnet rettslig grunnlag for den behandlingen av personopplysninger som et koronasertifikat innebærer. Frivilligheten ved sertifikatet settes under press når bruken er forbundet med goder.

– Etter vårt syn er det ikke selve hjemmelen for et koronasertifikat, men reguleringen av bruksområdet som i størst grad vil kunne utfordre sentrale menneskerettigheter, slik som retten til privatliv, bevegelses- og forsamlingsfrihet og vern mot diskriminering, sier Thon.

Bør ha ny høring om hvem som kreve å se sertifikatet

Det kan også diskuteres om det overhodet er ønskelig med bruk av et koronasertifikat i arbeidslivet.

– Vi mener at departementets senere vurdering av hvilke instanser og virksomheter som skal kunne kreve å se koronasertifikatet, bør sendes på høring for å sikre at forskriftsreguleringen er i tråd med Grunnloven, grunnleggende menneskerettigheter og også personvernprinsippene, sier Thon.

Les selve høringsdokumentet og alle høringssvar på (regjeringen.no)

Last ned