Kameraovervåking på arbeidsplassen

Regelverk og definisjoner

Når en arbeidsgiver skal installere overvåkingskamera på arbeidsplassen, gjelder både reglene i personvernforordningen, reglene om kontrolltiltak i arbeidsmiljøloven og spesialreglene i forskriften for kameraovervåking i virksomhet.

Relevant regelverk

Personvernforordningen

Personvernforordningen (lovdata.no) gir arbeidstakerne (de registrerte) mange rettigheter, slik som rett til innsyn, rett til informasjon og rett til sletting. Les mer om de registrertes rettigheter

Forordningen gir også arbeidsgiveren (den behandlingsansvarlige) en rekke plikter, slik som plikt til å ha et rettslig grunnlag, informasjonsplikt og plikt til å sørge for god nok informasjonssikkerhet. Les mer om virksomhetens plikter

Personvernforordningen fastsetter dessuten noen grunnleggende personvernprinsipper som arbeidsgiveren må følge når de behandler personopplysninger. Les om personvernprinsippene

Det følger for eksempel av ansvarlighetsprinsippet at det er arbeidsgiveren selv som har ansvar for å sørge for at alle kravene i loven er oppfylt før overvåkingen settes i gang. Arbeidsgiveren må også dokumentere at dette er på plass. Datatilsynet forhåndsgodkjenner ikke kameraovervåking, men fører kontroll med at regelverket følges.

Arbeidsmiljøloven og kameraforskriften

I tillegg gjelder arbeidsmiljøloven kapittel 9 om kontrolltiltak (lovdata.no), og den tilhørende forskriften om kameraovervåking i virksomhet, gjerne kalt "kameraforskriften" (lovdata.no). Forskriften inneholder spesialregler om blant annet hvilke områder som er lov å kameraovervåke, og hvor lenge en arbeidsgiver har lov til å lagre opptakene. Disse spesialreglene er vedtatt for å gi arbeidstakeren en ekstra beskyttelse på grunn av den ujevne maktbalansen mellom arbeidsgiver og arbeidstaker.
Du kan lese mer om kontrolltiltak på Arbeidstilsynets nettsider

Denne veiledningen handler om reglene i personvernforordningen og kameraforskriften.

Merk at kameraovervåking som faller utenfor kameraforskriftens virkeområde, uansett omfattes av reglene i personvernforordningen.

Definisjoner

Kameraforskriften gir en ekstra beskyttelse av arbeidstakernes personvern når det brukes kameraovervåking i virksomheten – både når det gjøres for å kontrollere de ansatte, og når det gjøres av andre grunner slik som for eksempel sikkerhet.

Forskriften vil i prinsippet gjelde alle steder hvor arbeidstakerne arbeider, for eksempel i butikklokaler, kontorlokaler, restauranter og så videre. Arbeidstakere uten fast arbeidssted, eller som er utenfor virksomhetens lokaler (for eksempel i forbindelse med oppdrag), er også beskyttet av forskriften. Dette gjelder for eksempel dersom arbeidsgiveren ønsker å installere overvåkingskamera i en firmabil.

Arbeidstakerne er også beskyttet av forskriften selv om det ikke er arbeidsgiveren selv som har bestemt at det skal settes opp overvåkingskamera, men for eksempel ledelsen på et kjøpesenter. Det avgjørende er at overvåkingen skjer i forståelse med arbeidsgiveren, er i arbeidsgiverens interesse og at formålet (blant annet) er å overvåke virksomheten som arbeidsgiveren driver.

Eksempel

Et senterselskap bestemmer at butikkene på et kjøpesenter skal overvåkes med kamera på grunn av problemer med innbrudd. Overvåkingen administreres av senterselskapet.

Butikkeieren er informert om kameraovervåkingen, og har en egeninteresse i å forhindre innbruddene. Formålet er å overvåke lokalene der butikkeieren driver virksomheten sin (handel i butikk).

Arbeidstakerne i butikkene er i dette eksempelet beskyttet av kameraforskriften, i tillegg til reglene i personvernforordningen og arbeidsmiljøloven. Dette fordi overvåkingen skjer i forståelse med arbeidsgiveren, er i arbeidsgiverens interesse, og formålet er (blant annet) å overvåke arbeidsgiverens virksomhet.