Før ansettelse - bakgrunnsundersøkelser

Før ansettelse - bakgrunnsundersøkelser

I rekrutteringsprosessen kan arbeidsgiveren ha behov for å undersøke arbeidssøkerne nærmere ved å samle inn mer informasjon om dem enn det som står i søknadene. Slik informasjon handler om de enkelte kandidatene og regnes som personopplysninger.

Innledning

Arbeidsgiveren må følge de generelle reglene i personvernforordningen når personopplysninger behandles. Det er her verdt å merke seg plikten til å:

Vi gjør oppmerksom på at det ikke er krav om konsesjon fra Datatilsynet.

Les mer om virksomhetenes plikter 

I denne veiledningen ser vi nærmere på når arbeidsgiveren kan gjennomføre ulike former for bakgrunnssjekk, og hvilke særlige plikter som gjelder. Vi ser på:

  • innhenting av kredittvurdering,
  • innhenting av politiattest

Kredittvurdering

En kredittvurdering inneholder detaljerte opplysninger om privatøkonomi og hvilke muligheter det er for at en person vil kunne betale for seg. Mange vil derfor føle at dette er opplysninger de ønsker å holde privat.

Som hovedregel kan ikke kredittopplysninger hentes inn med mindre man har et rettslig grunnlag, et såkalt behandlingsgrunnlag. Det mest aktuelle behandlingsgrunnlaget å vurdere for en arbeidsgiver, er hvis kredittvurderingen er nødvendig for å ivareta legitime interesser etter en interesseavveining.

Les mer om de ulike behandlingsgrunnlagene

En arbeidsgiver vil for eksempel typisk ha oppfylt vilkårene for å kunne hente inn en kredittvurdering dersom:

  1. den aktuelle stillingen skal ha en høyere funksjon,
  2. stillingen skal innebære et stort økonomisk ansvar, og
  3. kredittsjekk bare skal foretas på de søkerne som er aktuelle i sluttfasen av ansettelsesprosessen.

Det må foreligge en klar sammenheng mellom den aktuelle stillingen og arbeidstakerens privatøkonomi, slik at en kredittvurderingen virkelig er «nødvendig» for å ivareta arbeidsgiverens «legitime interesser». Disse interessene må veie tyngre enn arbeidssøkerens interesser.

Kravet til nødvendighet betyr at det sannsynligvis ikke kan gjennomføres en automatisk kredittsjekk når du søker på en jobb, men først når arbeidsgiveren faktisk vurderer å ansette deg.

Eksempel

Arbeidsgiveren vurderer å ansatte deg som kassemedarbeider i en dagligvarehandel. Den aktuelle stillingen har ikke en høyere funksjon, og det er ikke noen klar sammenheng mellom stillingen og privatøkonomien din. I dette tilfellet har arbeidsgiveren sannsynligvis ikke rett til å gjennomføre en kredittvurdering av deg.

Hvis du derimot blir vurdert ansatt som økonomidirektør i en bank, må du sannsynligvis regne med å bli kredittvurdert.

Lagring

Kredittopplysninger skal slettes så snart de ikke lenger er nødvendig for formålet. Det vil vanligvis være når det er klart at arbeidssøkeren ikke går videre i prosessen, og når arbeidsgiveren ikke lenger har behov for å dokumentere valget av den enkelte arbeidssøkeren.

Les mer om kredittvurdering.

Vandelskontroll og politiattest

Politiet kan bare utlevere opplysninger i forbindelse med vandelskontroll når det er hjemmel i lov eller i forskrift. Den som blir avkrevd politiattest, kan derfor be om å få vite hvor det står at slik informasjon skal innhentes. 

Formålet med vandelskontroll er å avklare om en person er egnet for en stilling, virksomhet, aktivitet eller annen funksjon. 

Utlevering av opplysninger kan skje på tre forskjellige måter, avhengig av hva som er formålet med utlevering av opplysningene: Politiattest, vandelskontroll og straffattest. 

Dersom det kreves politiattest for en stilling, bør det gjøres kjent når stillingen lyses ut. Hvis arbeidsgiveren ikke har anledning til å be om politiattest, kan de heller ikke be om en erklæring om at arbeidssøkeren ikke har noe negativt registrert på vandel.

Politiattester utstedes av politiet etter at de mottar en søknad om dette. Det er den attesten gjelder som må søke. 

En politiattest kan inneholde opplysninger om hvorvidt en fysisk eller juridisk person har vært ilagt straff eller andre strafferettslige reaksjoner, andre tiltak som følge av lovbrudd eller er under straffeforfølgning.

Politiattest gis ikke ut på generelt grunnlag. En arbeidsgiver kan derfor bare kreve at arbeidssøkerne legger frem en politiattest når det er fastsatt i lov eller forskrift at det er adgang til å kreve det.

Les mer om formål med politiattest og fremgangsmåten ved søknad (politiet.no).

Oppbevaring

Hva som oppfattes som nødvendig, vil variere. Utgangspunktet er at kravet om nødvendighet antakelig vil være oppfylt når ansettelsesprosessen er avsluttet. Behovet for å kunne dokumentere at en vandelskontroll faktisk ble foretatt, vil dessuten kunne gjøre det nødvendig å oppbevare politiattesten lenger.

Spesielt om politiattester i frivillige organisasjoner

Frivillige organisasjoner kan kreve politiattest av en person som – lønnet eller ulønnet – utfører eller skal utføre oppgaver for organisasjonen som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller personer med utviklingshemming (politiregisterforskriften § 34-1). 

Formålet med ordningen er å sikre at fritidsaktiviteter er trygge for alle barn og unge. I politiattesten skal det stå om personen er siktet, tiltalt, har vedtatt forelegg eller er dømt for overtredelse av nærmere angitte straffebestemmelser (politiregisterloven § 39 første ledd). Dette er avgrenset til straffbare handlinger som anses relevante for formålet om å beskytte barn og unge, herunder seksualforbrytelser, volds- og ransforbrytelser og narkotikaforbrytelser.

Organisasjonen bør peke ut en person med ansvar for å hente inn politiattester. Den ansvarlege har taushetsplikt.

For nærmere informasjon, kan dere lese mer om: