Droner - hva er lov?

Offentlige myndigheters bruk av droner

Droner med kamera eller sensorteknologi vil i mange sammenhenger kunne bidra til at offentlige myndigheter løser sine samfunnsoppgaver på sikrere og mer effektive måter. Men det er også fare for at droner som brukes av offentlige myndigheter samler inn flere personopplysninger enn nødvendig og at de er unødvendig inngripende for borgerne. 

Myndigheters dronebruk bør være målrettet, begrenset, ha et klart rettslig grunnlag og totalt sett ikke utgjøre et for stort inngrep i borgernes personvern. Det innebærer at alle offentlige myndigheter som vurderer å ta i bruk droner, må sette seg inn personopplysningsloven og vurdere personvernkonsekvenser.

En viktig del av dette er personvernprinsippet om å alltid velge det alternativet som griper minst inn i personvernet til den enkelte borger. Bruk av droner i forbindelse med utføring av offentlige oppgaver vil derfor først være aktuelt der andre rimelige midler ikke strekker til.

Veileder navigasjon

4. Offentlige myndigheters bruk av droner