Droner - hva er lov?

Droner - hva er lov?

Vi går her gjennom reglene for bruk av droner. Vi har delt veiledningen inn i privat bruk, virksomheters bruk og offentlige virksomheters bruk i tillegg til å komme med generelle råd og anbefalinger.

Generelt om droner

Bruk av droner blir stadig mer vanlig. De blir brukt av både private hobbyflygere og profesjonelle aktører. Dersom dronene er utstyrt med kamera, kan de samle inn personopplysninger. Det er da viktig å kjenne til regelverket slik at ikke bruken av dronen blir ulovlig.

Det er den som bruker dronen som er ansvarlig for holde seg informert om hvilke regler som til enhver tid gjelder for din dronebruk. Dersom du ikke overholder gjeldene regelverk, kan det medføre både bøter og andre sanksjoner.

Vi anbefaler derfor at du bruker informasjonen på både våre og Luftfartstilsynets nettsider til å gjøre deg kjent med hvilke krav som gjelder.

Droner og personvern

De aller fleste droner er utstyrt med kamera eller andre sensorer som kan brukes på svært invaderende måter. Du må derfor alltid respektere andre menneskers privatliv og følge personvernregelverket hvis du samler inn personopplysninger når du flyr.

Personopplysningsloven har ikke egne regler om filming eller fotografering med droner.

Innsamling av personopplysninger fra droner faller derfor inn under de generelle reglene om behandling av personopplysninger i loven.

Generelle anbefalinger

  1. Minimer innsamling av informasjon (bilder/film) hvor mennesker eller andre objekter kan identifiseres. Dett kan for eksempel gjøres ved å fly droner der det ikke er andre personer tilstede, eller ved å ta i bruk personvernvennlige systemer som sladding av bilder, fravær av opptaksfunksjon og automatisk sletting av informasjon du ikke trenger.
  2. Vær synlig når du bruker droner! Gi informasjon på eget initiativ til personer i nærheten av der du flyr.
  3. Ikke bruk bilder eller informasjon fra dronen til andre formål enn det informasjonen opprinnelig var samlet inn for.
  4. Sørg for at informasjon du samler inn sikres på en tilstrekkelig måte. Dette innebærer at du må vurdere sikkerheten i programvaren du bruker i dronen og styringssystemet, i tillegg til sikkerheten der du oppbevarer informasjonen etter flyving. Informasjon skal bare være tilgengelig for de som har behov for den!
  5. Ha klare avtaler. Hvis du samler inn informasjon på vegne av en kunde eller oppdragsgiver – sørg for at dere har klare avtaler for hvem som eier informasjonen og hvordan informasjonen skal behandles av de involverte partene.

Merking av droner og registering av fly-operasjoner

For å fly drone i Norge må du generelt registrere deg først. Slik registrering gjelder imidlertid ikke dersom du flyr en drone under 250 gram uten kamera eller hvis dronen er tydelig merket som leketøy. Du kan lese mer om registrering som droneoperatør på Luftfartstilsynet sine nettsider. 

Alle ubemannede luftfartøyer skal videre merkes med operatørens navn og telefonnummer, eller med identifikasjonsnummer som tildeles av Luftfartstilsynet. Dette følger av Luftfartstilsynets regelverk. På Luftfartstilsynets nettsider finnes også en liste over registrerte droneoperatører i Norge.

Hva kan du gjøre hvis du ser en ukjent drone?

Dersom du ser en drone og lurer på om du den samler inn informasjon om deg og hva informasjonen eventuelt skal brukes til, anbefaler vi at du spør føreren av dronen direkte.

Dersom du ikke ser føreren av fartøyet, eller de ikke blir enige, kan du ta kontakt med politiet og eventuelt rapportere føreren/hendelsen.