Hva vi ikke kan hjelpe med

Telefonsalg og adressert reklame

Telefonsalg og adressert reklame, såkalt direkte markedsføring, er regulert i markedsføringsloven. Adgangen til å reklamere per sms eller e-post er også regulert der. Markedsføringsloven håndheves av Forbrukertilsynet. Dersom du har spørsmål som omhandler markedsføring bør du kontakte dem. Du kan reservere deg mot telefonsalg og adressert reklame i det sentrale reservasjonsregisteret som administreres av Brønnøysundregisteret.

Nummeropplysningstjenester

Hvis en nummeropplysningstjeneste som gulesider, 1881.no eller gulindex offentliggjør opplysninger om ditt telefonnummer, adresse og så videre, må du ta kontakt med din teletilbyder å reservere deg mot dette. Disse virksomhetene må holde seg oppdatert på reservasjoner som kunden legger inn hos sine teletilbydere.

Identitetstyveri

Dersom du har vært utsatt for identitetstyveri, for eksempel ved at en annen person har misbrukt ditt navn eller fødselsnummer til å ta opp et lån, bør du anmelde forholdet til politiet.

Du finner mer informasjon om identitetstyveri her 

Offentliggjøring i pressen

Dersom aviser, blader eller tv skriver om eller publiserer bilder av personer, er dette normalt ikke noe du kan klage inn til Datatilsynet. Pressens behandling av personopplysninger er ikke omfattet av Datatilsynets tilsynskompetanse. Dersom du ønsker å klage på pressen, kan du gjøre dette til Pressens faglige utvalg (PFU).

Les mer om journalistiske, akademiske, kunstneriske og litterære formål

Privatpersoners behandling av personopplysninger

Personopplysningsloven gjelder som utgangspunkt ikke når privatpersoner behandler personopplysninger for sitt eget private formål.  Det betyr for eksempel at vi ikke kan bistå i forbindelse med at en privatperson benytter:

  • Kameraovervåkning på egen privat grunn, uten allmenn ferdsel
  • Actionkamera og kameradroner – for eksempel i skibakken

Dersom en privatperson oppnår skattepliktig inntekt gjennom behandlingen vil loven antagelig gjelde.

Dersom en privatperson publiserer opplysninger om andre på internett, kan loven allikevel gjelde. Da må publiseringen vurderes opp mot ytringsfriheten.

Behandling av personopplysninger i straffesaker

Når det behandles personopplysninger regulert av rettspleielovene, gjelder ikke personopplysningslovens bestemmelser.  Da er behandlingen regulert i prosesslovgivningen. Det betyr at vi ikke kan hjelpe i forbindelse med blant annet:

  • Politiets og påtalemyndighetens behandling av personopplysninger i forbindelse med pågående straffesaker
  • Domstolenes behandling av personopplysninger i forbindelse med straffesaker og sivile saker    

Brudd på lovbestemt taushetsplikt

Taushetspliktsbestemmelsene er gjerne begrunnet i personvernhensyn. Det er likevel ikke vår oppgave å føre kontroll med at taushetsplikt etterleves. Dersom du mistenker brudd på taushetsplikten, kan du henvende deg andre steder:

  • Forvaltningsloven: Du kan ta kontakt med vedkommendes arbeidsgiver, overordnet forvaltningsorgan eller melde saken til politiet
  • Helseregisterloven eller helsepersonelloven: Du kan ta kontakt med vedkommendes arbeidsgiver, helsetilsynet i ditt fylke eller melde saken til politiet.

Relatert innhold