Meta går til ny sak mot Datatilsynet

Meta mener at Datatilsynets forbud mot adferdsbasert markedsføring på Facebook og Instagram er ugyldig. Derfor har selskapet igjen saksøkt Datatilsynet.

Oppdatering:

Meta har nå begjært saken hevet, og Datatilsynet har samtykket til dette. Rettssaken er dermed trukket, men Meta kan likevel ta ut nytt søksmål på et senere tidspunkt hvis de ønsker det. Slik vi forstår Meta, ønsker de i første omgang å utfordre vedtaket fra Personvernrådet (EDPB), som gjør Datatilsynets midlertidige tiltak permanent og gjeldende i hele EØS.

I juli slo vi fast at Metas overvåking av Facebook- og Instagram-brukere for adferdsbasert markedsføring er ulovlig, og derfor nedla vi et tidsavgrenset forbud mot praksisen i Norge. Meta mener imidlertid at Datatilsynet ikke hadde adgang til å gjøre dette og at vedtaket er ugyldig. Det er dette som er bakgrunnen for at vi nå har blitt saksøkt. Meta ber Oslo tingrett om å oppheve Datatilsynets vedtak.

Siden Meta ikke har fulgt Datatilsynets vedtak, ila vi tvangsmulkt på 1 million kroner daglig fra og med 14. august. Meta mener at også tvangsmulkten må oppheves.

Meta og Datatilsynet møttes i Oslo tingrett tidligere i høst. Den gangen ba Meta om en såkalt midlertidig forføyning mot Datatilsynets vedtak, men Meta nådde ikke frem. Tingretten kom frem til at ikke var sannsynliggjort at Datatilsynets vedtak er ugyldig og at Meta hadde tilstrekkelig grunn til å be om forføyning.

Parallelt med rettssakene har Meta fremsatt flere klager på Datatilsynets vedtak til Kommunal- og distriktsdepartementet og Personvernnemnda.