Midlertidig stans av appen Smittestopp

Datatilsynet har varslet Folkehelseinstituttet (FHI) om at vi vil legge ned et midlertidig forbud mot å behandle personopplysninger tilknyttet appen. FHI stanser nå bruken av Smittestopp midlertidig.

FHI melder i dag mandag 15. juni at de velger å stoppe appen og slette alle data inntil videre før Datatilsynets svarfrist 23. juni. Vårt varsel innebærer et midlertidig forbud om at FHI må stanse all innsamling av personopplysninger gjennom appen. FHI har også selv valgt å slette alle innkomne data.

Ny Smittestopp-app lansert

Mandag 21. desember 2020 lanserte Folkehelseinstituttet (FHI) den nye appen Smittestopp. - Personvernet er så langt vi kan se ivaretatt, sa Bjørn Erik Thon.

Les hele saken

Ikke lenger forholdsmessig inngrep

- Det er FHIs valg at de stanser all innsamling og lagring av data med en gang. Nå håper jeg de bruker tiden frem til den 23. juni godt, både til å dokumentere nytten av appen og gjøre andre nødvendige endringer slik at de kan gjenoppta bruken, sier direktør Bjørn Erik Thon i Datatilsynet.

Bakgrunnen for varselet er Datatilsynets vurdering av at Smittestopp ikke lenger kan anses som et forholdsmessig inngrep i brukernes grunnleggende personvernrettigheter.

- Smittestopp er et svært personverninngripende tiltak, også i en unntakssituasjon der samfunnet forsøker å bekjempe en pandemi. Vi mener at nytteverdien ikke er til stede slik situasjonen er i dag, og slik den tekniske løsningen er designet og fungerer nå, sier Thon.       

Lovligheten avhenger av samfunnsnytten

Smittestopp er en digital løsning for oppsporing av og varsling av nærkontakt mellom covid-19-smittede. Gjennom analyser av anonyme og aggregerte opplysninger om befolkningens bevegelsesmønster, skal FHI også evaluere smitteverntiltak og følge med på smitteutbredelsen i samfunnet. Smittestopp samler inn store mengder personopplysninger om de som bruker appen, blant annet kontinuerlige lokasjonsdata og informasjon om brukernes kontakt med andre.

- Vårt varsel betyr ikke at det ikke kan brukes teknologi og apper for å bekjempe pandemien. Lovligheten av Smittestopp avhenger imidlertid av samfunnsnytten av tiltaket, sier Thon. - Vi har sett på løsningene som er valgt i Smittestopp, dagens lave oppslutning om appen som er omlag 14 prosent av befolkningen over 16 år og smitteutbredelsen i befolkningen. Vi har også merket oss at Folkehelseinstituttet i en nettmelding selv sier at smitten nå er så lav i samfunnet at det er vanskelig å validere at den varsler de riktige personene, ikke for mange og ikke for få.

Lokasjonsdata fra GPS og Bluetooth

Brukerne av Smittestopp kan i dag ikke velge å bidra med personopplysninger til smittesporingsarbeidet, uten å godta at opplysningene samtidig brukes til analyser og forskning. De forskjellige formålene vil kreve ulike personopplysninger. Vi stiller spørsmålstegn ved den manglende valgfriheten for brukerne. Flere EU-land har utviklet smittesporingsapper som kun baserer seg på Bluetooth-teknologi, og ikke lokasjonsdata fra GPS i tillegg. Også Verdens helseorganisasjon (WHO) har kommet med flere publikasjoner knyttet til digital kontaktsporing (digital proximity tracking) ved covid-19.

- Personvernrådet har konkludert med at det er unødvendig å bruke lokasjonsdata i smittesporingen, og anbefaler kun bruk av Bluetooth. Vi mener at FHI ikke har godtgjort at det er strengt nødvendig å bruke lokasjonsdata til smittesporing, og imøteser en ny vurdering fra FHIs side av dette, sier Thon.

Smittestopp har foreløpig bare funksjonalitet for smittesporing kombinert med varsling i tre testkommuner, Drammen, Trondheim og Tromsø.

- En løsning for anonymisering og aggregering av opplysninger for analyse er heller ikke på plass, sier Thon. Likevel samler appen kontinuerlig inn personopplysninger fra alle brukerne.

Videre fremdrift

Datatilsynet har invitert Folkehelseinstituttet til et møte fredag 19. juni for å diskutere saken nærmere. Frist for tilbakemelding er 23. juni. 

- Det er mange temaer som må diskuteres. Utforming av samtykke og bruk av GPS i smittesporing er sentralt, men også anonymiseringsløsningen som enda ikke er på plass. Innsynsløsningen blir også tema på møtet. Det er imidlertid viktig at det nå kommer konkrete endringer på bordet, sier Thon.

Last ned