Om politiregisterloven

Politiregisterloven skal bidra til at informasjon ikke kommer på avveier, samtidig som korrekt og kvalitetssikret informasjon skal være tilgjengelig for politiet.

Loven ble innført 1. juli 2014, og Politidirektoratet har hatt nær dialog med Datatilsynet i arbeidet med den.

Behandlingsansvar for registrene

Det er i alt 19 sentrale politiregistre som inkluderes i denne loven. Kripos har behandlingsansvar for 17 av disse, mens Politiets utlendingsenhet og Økokrim har ansvar for ett register hver. Behandlingsansvaret innebærer at de skal se til at behandlingen av opplysninger i registrene er i tråd med gjeldende regelverk for blant annet informasjonssikkerhet, internkontroll og bruken av registrene. Innføring av loven medfører også omfattende endringer i politiets IKT-løsninger.

Innsyn og rettigheter

Publikum har mulighet til å spørre om hva slags informasjon som er registrert om dem selv i politiets registre. Her finnes det imidlertid en rekke begrensninger og unntak.

Les mer om innsyn i politiets registre (politiet.no)
Les om hvordan du kan klage på behandling av personopplysninger (politiet.no)

Om politiregisterloven

Politiregisterloven samler reglene om politiets taushetsplikt. Loven inneholder også reglene for politiattest, angir hvilke formål som kan berettige bruk av politiattest, og inneholder bestemmelser om hvilke opplysninger de ulike politiattestene kan inneholde. Selve bestemmelsene om utstedelse av politiattest finnes derimot i i den enkelte særlov som gjelder for det aktuelle samfunnsområdet. Politiregisterforskriftens kapittel 34 hjemler imidlertid adgangen til å utstede politiattest på områder som ikke er lovregulert.  

Datatilsynet skal føre tilsyn

Datatilsynet har ansvar for å føre tilsyn med all behandling av opplysninger i politiet og påtalemyndigheten (se politiregisterloven § 58 og politiregisterforskriften §42-1). Unntakene er opplysninger som behandles av Politiets sikkerhetstjeneste (PST), og politiets behandling av saker om kommunikasjonskontroll.

For hvitvaskingsregisteret har Datatilsynet kun delvis ansvar for å føre tilsyn (se politiregisterforskriften § 52-14).