Kameraovervåking på jobben

For at en arbeidsgiver skal kunne kameraovervåke en arbeidsplass, krever loven at det må foreligge et særskilt behov dersom man skal overvåke områder der bare de ansatte ferdes.

I tillegg må de generelle kravene til kameraovervåking være oppfylt. Du finner en gjennomgang av disse i en egen veileder "Kameraovervåking - hva er lov?".

Det skal altså mer til for å overvåke områder slik som for eksempel bak butikkdisken, på kjøkkenet i en restaurant eller i et kontorlandskap enn ellers. I denne artikkelen finner du informasjon som gjelder spesifikt for overvåking av arbeidslivet.

Krav om særskilt behov

Loven krever at det må foreligge et særskilt behov i virksomheten eller at virksomheten har et behov for å hindre farlige situasjoner og ta vare på personers sikkerhet. Det betyr at kameraovervåkingen må ha veldig tungtveiende formål for å være tillatt i disse områdene.

Dersom formålet er ivaretakelse av arbeidstakers liv og helse, vil kameraovervåking kunne være tillatt dersom arbeidsplassen ut i fra en konkret vurdering kan sies å ha en særskilt sikkerhetsrisiko. Typisk kan dette være i produksjonsvirksomheter som medfører fare for den enkelte, oljeindustrien og så videre, eller områder med stor fare for ran, slik som banker og postkontor. I enkelte slike situasjoner vil det være tilstrekkelig med overvåking i sanntid, det vil si monitorering uten opptak.

Kameraovervåking kan også tillates i enkelte tilfeller for å bekjempe kriminalitet fra utenforstående. Dette gjelder likevel bare på områder hvor det foreligger en særskilt risiko for slik kriminalitet. For eksempel kan steder hvor større kontantbeløp håndteres noen ganger kunne overvåkes på dette grunnlaget.

Kameraovervåking for å forhindre svinn og underslag fra ansatte kan være tillatt dersom det for den konkrete virksomheten foreligger et dokumentert problem eller en konkret fare for svinn eller underslag av en viss størrelse. Ettersom man alltid skal ta i bruk det minst inngripende tiltaket, og kameraovervåking på arbeidsplassen ofte vil oppleves som svært belastende, må arbeidsgiver forsøke å komme problemet til livs på andre måter før kameraovervåkingen innføres. 

Hensynet til de ansattes personvern

For de fleste arbeidstakere vil det oppleves som belastende å få sin innsats kontrollert/overvåket kontinuerlig. Det finnes en grense for hvor intensiv overvåking som kan tillates på en arbeidsplass. Hvor grensen skal trekkes må bero på en konkret og skjønnsmessig vurdering.

I vurderingen skal det legges vekt på om de ansatte motsetter seg behandlingen. Arbeidsgivers interesse av å kameraovervåke må veies mot den integritetskrenkelsen overvåkingen vil innebære for den enkelte. I interesseavveiningen vil vinklingen av kameraene kunne ha betydning. For eksempel kan kravene være oppfylt for å overvåke en kasse hvor penger oppbevares, men ikke det øvrige området bak butikkdisken. I vurderingen vil det også ha betydning om det skal skje overvåking i sanntid eller videoopptak som blir lagret for senere bruk. 

Når er kameraovervåking ikke tillatt?

Av det som står ovenfor følger at en arbeidsgiver ikke kan sette opp et overvåkingskamera med formål å kontrollere de ansattes arbeidsinnsats. Det er også forbudt å bruke overvåkingsopptak til nye formål. Det er for eksempel ikke lov å bruke et overvåkingskamera satt opp for å avdekke kriminalitet til å se om de ansatte i en virksomhet jobber godt nok eller fører timelistene riktig.

Kameraovervåking vil ikke være tillatt i en «hjemlig» situasjon der de fleste forventer ro og fred fra andre, for eksempel i toalettrom, avkledningsrom, prøverom og pauserom. 

Plikter

Det er viktig at kameraovervåkingen oppfyller alle vilkårene og kravene i personopplysningsloven. Før du setter opp overvåkingskamera, bør du derfor sette deg inn i veilederen vår om kameraovervåking. 

Før tiltaket iverksettes, skal de berørte arbeidstakerne informeres om formålet med overvåkingen, praktiske konsekvenser, hvordan tiltaket vil bli gjennomført og hvor lenge overvåkingen antas å vare.  

Et overvåkingskamera på arbeidsplassen kan også være et kontrolltiltak etter arbeidsmiljøloven. Slike tiltak skal drøftes med de ansatte før de iverksettes. Se mer informasjon om dette på Arbeidstilsynets hjemmesider. 

Noen råd for de ansatte (og virksomheten)

På en velfungerende arbeidsplass skal det være en dialog rundt eventuell bruk av kameraovervåking. Hvis ikke arbeidsgiver tar initiativ, bør de ansatte gjøre det. 

Gjensidig trygghet om hvordan overvåkingsanlegget brukes er viktig på en arbeidsplass. Når det åpnes for tilgang fra utsiden av virksomheten kan denne tryggheten undergraves. Diskuter derfor hvordan anlegget skal brukes – også hvor det brukes fra. Skal det åpnes for tilgang fra utsiden av virksomheten, eller skal tilgang kun skje i kontrollerte omgivelser og ved konkrete hendelser?

Diskuter hvordan sikkerheten skal ivaretas. Etter personopplysningsloven har du som arbeidstager rett til innsyn i overordnet informasjon om hvordan løsningen er sikret. Spør om hva som skal til for å få tilgang fra utsiden – og forvent et svar som sier noe mer enn bare passord.

Spør om bruken av overvåkingsanlegget logges.

Tillit er viktig på arbeidsplassen. En avtale om at tillitsvalgte regelmessig får se loggen kan være en god løsning.

Les også

Personvernnemnda er i en klagesak enig med Datatilsynet i at bruk av videokonferanseutstyr kan brukes for å optimalisere drift og sikkerhet.