Høringssvar om veiprising og bompenger

Vi har gitt høringssvar til Skatteetaten og Statens vegvesen om et nytt konsept for veiprising og bompenger. Vi mener at konseptet er et inngrep i personvernet som ikke er godt nok begrunnet.

Vegvesenet og Skatteetaten anbefaler en trinnvis innføring av distansebasert avgift for lette, norske nullutslippskjøretøy, og en distanse- og sonebasert avgift for tunge kjøretøy. Det er antydet at prissettingen skal skje ved hjelp av satellitteknologi for begge typer kjøretøy, dersom det i fremtiden blir mulig å gjennomføre innenfor lovens rammer.

Ønsker satelittbasert system velkommen, men…

I høringssvaret har Datatilsynet gitt tilbakemelding om at vi har tro på at et satellittbasert veiprisingssystem kan utformes på en måte som gir bedre personvern enn dagens løsninger. Datatilsynet legger til grunn at en velger løsninger som ikke medfører utilsiktet overvåking av befolkningens bevegelsesmønstre, selv om det gir høyere kostnader.

- Det er viktig at løsningen utformes på en måte som ikke samler inn mer data enn nødvendig, og at opplysningene ikke benyttes til andre formål enn det opprinnelige formålet, altså å ta betalt for ferdsel på veiene, sier juridisk rådgiver i Datatilsynet, Ingrid Espolin Johnson.

- Ikke mulig å ferdes anonymt

Det foreslåtte konseptet innebærer også at dagens bompengeordning videreføres.

Datatilsynet har i mange år pekt på at dagens bompengeløsning er lite personvernvennlig. Det er fordi passeringsdata lagres i mye lengre tid enn formålet med innsamlingen tilsier, på grunn av bestemmelser i bokføringsregelverket.

- Konsekvensen av dette er at det ikke er mulig å ferdes anonymt på norske veier. Datatilsynet mener at dette er et inngrep i personvernet som ikke er godt nok begrunnet, sier Espolin Johnson.

I vår høringsuttalelse fremhever vi at bokføringsregelverket er i strid med personvernforordningen og kravet til forholdsmessighet i den europeiske menneskerettighetskonvensjonen.

- Vi har gitt tilbakemelding om at forholdet til bokføringsregelverket må utredes, og at det bør innføres unntak fra krav til dokumentasjon av bompasseringer, forteller Espolin Johnson.

Last ned

Relatert innhold