Samferdselsstrategi – godt personvern i samferdselssektoren

Det lagres stadig mer data om reisende og deres bevegelsesmønster, noe som kan utfordre personvernet. Datatilsynet har derfor laget en strategi som viser hva vi mener om ulike fremtidige løsninger, og hvordan vi skal påvirke utviklingen for å sikre folks personvern på en best mulig måte.

Det skjer en til dels en omfattende registrering av oss når vi ferdes ved hjelp av fly, tog, buss, bane, ferje og bil. Dette skjer via elektroniske løsninger som e-billettering, automatiske bomstasjoner og ulike former for skiltavlesning. Registrering av hvor den enkelte beveger seg er et inngrep i den enkeltes personvern.

Smarte byer og intelligente transportsystemer (ITS) gir nye utfordringer for personvernet. De ulike områdene innenfor sektoren griper inn i og samhandler med hverandre mer og på nye måter. Det er også samhandling med andre sektorer.

Viktig å tenke personvern allerede i etableringsfasen av nye løsninger

Vi mener at det er et særlig stort potensiale innenfor samferdselsområdet for å benytte teknologien og framveksten av nye digitale løsninger og tjenester til personvernets beste, samtidig som de funksjonelle behovene ivaretas. Derfor er det viktig å ha en aktiv dialog med de sentrale aktørene slik at ny teknologi blir tatt i bruk på en god måte.

Datatilsynet vil arbeide for at registreringen av folks ferdsel begrenses til det nødvendige, og at når det skjer en registrering gjøres det så lite inngripende som mulig. Dette skal vi blant annet gjøre ved å kjenne til etableringen av nye prosjekter, sørge for at vi har tilstrekkelig kontakt med de sentrale aktørene, og bidra til at nye tiltak utformes på en personvernvennlig måte.

Strategi for godt personvern

Samferdselsstrategien er forankret i vår overordnede strategi og skisserer våre mål for samferdselssektoren.

Vi skal jobbe for

  • at den enkelte skal kunne bevege seg og foreta reiser uten at det blir foretatt unødvendige registreringer

  • at aktørene i sektoren aktivt benytter teknologien til å ivareta personvernet fremfor å utfordre det

  • at innebygd personvern og personvern som standardinnstilling kommer på plass i sektoren

  • dataminimalisering der det er nødvendig å registrere data om ferdsel som kan knyttes til individer ut fra vektige samfunnsinteresser eller berettigede private eller kommersielle interesser

  • åpenhet og informasjon om hvordan personopplysninger lagres ved ferdsel i samfunnet

  • god og dokumentert informasjonssikkerhet i alle informasjonssystemer som registrerer data om ferdsel som kan knyttes til enkeltindivider

I strategien kommer vi også inn på målsettinger innen våre prioriterte områder innenfor denne sektoren, nemlig veiprising, tilkoblede kjøretøy og kollektivtransport.

Last ned