Retningslinjer for bruk av kameraovervåking

Anvendelsesområde

Merk

Personvernrådet påpeker at så langt personvernforordningen tillater det, kan spesifikke krav i nasjonal lovgivning komme til anvendelse.

Personopplysninger

Systematisk automatisert overvåking av et bestemt sted ved hjelp av optiske eller audiovisuelle hjelpemidler, i hovedsak for å verne om eiendom eller liv og helse, har blitt et betydelig fenomen i dagens samfunn. Dette medfører innsamling og lagring av informasjon i form av bilde, lyd og/eller video om alle personer som entrer det overvåkede området, og som kan identifiseres basert på utseende eller andre spesifikke kjennetegn. Identiteten til disse personene vil kunne fastslås basert på denne informasjonen. Det muliggjør også videre behandling av personopplysninger om personenes tilstedeværelse og atferd på det aktuelle stedet.

Den potensielle risikoen for misbruk av disse opplysningene vokser i takt med størrelsen på det overvåkede området og antallet personer som oppholder seg der. Dette gjenspeiles i personvernforordningens artikkel 35 nr. 3 bokstav c, som krever at det foretas en vurdering av personvernkonsekvenser i forbindelse med systematisk overvåking i stor skala av et offentlig tilgjengelig område, samt i artikkel 37 nr. 1 bokstav b, som pålegger databehandlere å utpeke et personvernombud hvis behandlingsaktivitetenes art krever regelmessig og systematisk monitorering av registrerte.

Forordningen gjelder likevel ikke behandling av opplysninger som ikke kan knyttes til en person, for eksempel hvis en person verken direkte eller indirekte kan identifiseres.

Eksempel 1

Personvernforordningen omfatter ikke falske kameraer (det vil si ethvert kamera som ikke fungerer som et kamera, og som dermed ikke behandler personopplysninger av noe slag). De kan likevel være underlagt annen lovgivning i enkelte medlemsstater.

Eksempel 2 

Opptak fra stor høyde faller kun innenfor virkeområdet til personvernforordningen hvis de behandlede opplysningene kan knyttes til en bestemt person.

Eksempel 3 

En bil har et integrert videokamera som bidrar til å gjøre parkering enklere. Hvis kameraet er konstruert eller justert slik at det ikke innhenter informasjon knyttet til en fysisk person (for eksempel nummerskilt eller informasjon som kan identifisere forbipasserende), omfattes dette ikke av personvernforordningen.

Anvendelse av direktiv (EU) nr. 2016/680

Kompetente myndigheters særskilte behandling av personopplysninger for å forebygge, etterforske, oppdage eller rettsforfølge straffbare forhold eller gjennomføring av straffereaksjoner, herunder beskyttelse mot og forebygging av trusler mot den offentlige sikkerhet, faller inn under direktiv (EU) nr. 2016/680.

Unntak for rent personlige eller familiemessige aktiviteter

I henhold til artikkel 2 nr. 2 bokstav c ligger behandlinger av personopplysninger som foretas av en fysisk person – som ledd i rent personlige eller familiemessige aktiviteter, noe som også kan omfatte nettbaserte aktiviteter – utenfor personvernforordningens virkeområde (se også fortalepunkt 18).

Dette unntaket må tolkes smalt når det gjelder videoovervåking. Derfor, i henhold til EU-domstolen, må dette unntaket «fortolkes således, at den udelukkende vedrører de aktiviteter, der indgår i den enkelte borgers privatliv eller familieliv, hvilket åbenbart ikke er tilfældet med hensyn til behandling af personoplysninger, som består i, at de offentliggøres på internettet, hvorved disse oplysninger bliver tilgængelige for et ubestemt antal personer» (Domstolen i Den europeiske union, dom i sak C-101/01, Bodil Lindqvist-saken, 6. november 2003, avsnitt 47).

Videre, hvis et videoovervåkingssystem, i den grad det involverer kontinuerlig opptak og lagring av personopplysninger og omfatter «et offentligt område – om end kun delvist – og derfor optager uden for det private rum, som den, der gennem overvågningen foretager behandlingen af disse oplysninger, befinder sig i, kan den ikke anses for en rent "personlig eller familiemæssig" aktivitet som omhandlet i artikel 3, stk. 2, andet led, i direktiv 95/46» (Domstolen i Den europeiske union, dom i sak C-212/13, František Ryneš v Úřad pro ochranu osobních údajů, 11. desember 2014, avsnitt 33).

Når det gjelder videoenheter som brukes innenfor en privatpersons eiendom, kan disse falle inn under unntaket for rent personlige eller familiemessige aktiviteter. Det vil avhenge av en rekke faktorer, og disse må vurderes før det er mulig å konkludere med noe. I tillegg til de momentene som EU-domstolen viser til ovenfor, må de som benytter seg av videoovervåking hjemme, vurdere om de i noen grad har et personlig forhold til den registrerte, om overvåkingens omfang eller frekvens antyder en form for profesjonell aktivitet, og om overvåkingen potensielt kan ha negative konsekvenser for den registrerte. Selv om ett eller flere av disse momentene er til stede, betyr ikke det nødvendigvis at behandlingen ikke omfattes av unntaket for rent  personlige eller familiemessige aktiviteter. For å fastslå det, må det gjøres en totalvurdering.

Eksempel 1

En turist bruker både mobiltelefon og kamera til å ta opp videoer for å dokumentere ferien sin. Han viser opptakene til familie og venner, men gjør dem ikke tilgjengelige for et ubegrenset antall personer. Dette vil falle inn under unntaket for rent personlige eller familiemessige aktiviteter.

Eksempel 2

En syklist har lyst til å ta opp sykkelturen med et actionkamera. Hun sykler i et avsidesliggende område og planlegger å bruke opptakene utelukkende til eget bruk. Dette vil falle inn under unntaket for rent personlige eller familiemessige aktiviteter selv om det til en viss grad skulle medføre behandling av personopplysninger.

Eksempel

En person overvåker og spiller inn opptak fra sin egen hage. Eiendommen er inngjerdet, og bare den behandlingsansvarlige selv og familien hans går regelmessig inn i hagen. Dette vil falle inn under unntaket for rent personlige eller familiemessige aktiviteter så lenge overvåkingen ikke, verken helt eller delvis, omfatter et offentlig område eller en naboeiendom.