Retningslinjer for bruk av kameraovervåking

Krav til åpenhet og infomasjon

Merk: Særkrav i nasjonal lovgivning kan komme til anvendelse.

Det har lenge vært dypt rotfestet i europeisk personvernlovgivning at de registrerte skal være klar over at videoovervåking pågår. De har rett på detaljert informasjon om stedene som overvåkes (se WP 859, Opinion 4/2004 on the Processing of Personal Data by means of Video Surveillance fra Artikkel 29-arbeidsgruppen). 

I personvernforordningen finnes de generelle kravene til åpenhet og informasjon i artikkel 12 og utover. Artikkel 29-arbeidsgruppens "Guidelines on transparency under Regulation 2016/679" (WP 260), som ble bifalt av Personvernrådet 25. mai 2018, inneholder mer informasjon. I tråd med WP 260 nr. 26 er det artikkel 13 i personvernforordningen som får anvendelse hvis personopplysninger samles inn «[…] from a data subject by observation (e.g. using automated data capturing devices or data capturing software such as cameras […])».

Med tanke på den store mengden informasjon som må gis til den registrerte, kan en nivådelt tilnærming, hvor en bruker en kombinasjon av ulike metoder for å sikre åpenhet, være aktuell for den behandlingsansvarlige (WP 260 nr. 35, WP 89 nr. 22). Når det gjelder videoovervåking, skal den viktigste informasjonen vises på selve varselskiltet (første nivå), mens annen påkrevd informasjon kan legges frem på andre måter (andre nivå).

Informasjon på første nivå (varselskilt)

Det første nivået gjelder den primære måten den behandlingsansvarlige innledningsvis henvender seg til den registrerte på. På dette punktet kan den behandlingsansvarlige bruke et varselskilt som viser den mest relevante informasjonen. Den angitte informasjonen kan gis sammen med et ikon for å gi en lett synlig, forståelig og lettlest oversikt over den tiltenkte behandlingen (artikkel 12 nr. 7 i personvernforordningen). Formatet informasjonen presenteres i, skal tilpasses det aktuelle stedet (WP 89 nr. 22).

Plassering av varselskiltet

Informasjonen skal plasseres slik at den registrerte enkelt kan gjenkjenne omstendighetene for videoovervåkingen, før han eller hun beveger seg inn på det overvåkede området (dvs. omtrent i ansiktshøyde). Det er ikke nødvendig å opplyse om plasseringen av kameraet så lenge det ikke er tvil om hvilke områder som blir overvåket, og så lenge bakgrunnen for overvåkingen er entydig forklart (WP 89 nr. 22). Den registrerte må kunne anslå hvilket område som dekkes av kameraet, slik at han eller hun kan unngå overvåkingen eller om nødvendig tilpasse sin egen atferd.

Innhold på første nivå

Informasjon på første nivå (varselskilt) skal generelt formidle den viktigste informasjonen, for eksempel detaljer om formålet med behandlingen, identiteten/kontaktinformasjonen til den behandlingsansvarlige og den registrertes rettigheter, sammen med informasjon om de største konsekvensene av behandlingen (se WP 260 avsnitt 38). Dette kan for eksempel omfatte den behandlingsansvarliges (eller en tredjeparts) berettigede interesser og kontaktinformasjonen til personvernombudet (hvis aktuelt). Det må også refereres til det mer detaljerte andre nivået med informasjon og hvordan man kan finne det.

I tillegg skal skiltet også inneholde eventuell informasjon som kan virke overraskende på den registrerte (WP 260 avsnitt 38.). Det kan for eksempel være informasjon om lagringsperioden eller om opplysninger overføres til tredjeparter, særlig hvis de befinner seg utenfor EU. Hvis denne informasjonen ikke er oppgitt, skal den registrerte kunne stole på at det utelukkende foregår direkteovervåking (uten noen form for opptak eller overføring til tredjeparter).

Eksempel 24 bilde_.JPG

Informasjon på andre nivå

Det andre nivået med informasjon må også gjøres tilgjengelig på et sted som er lett tilgjengelig for den registrerte, for eksempel som et fullstendig informasjonsark som kan hentes på et sentralt sted (for eksempel informasjonsskranken, resepsjonen eller kassen), eller slått opp på en lett tilgjengelig plakat. Som nevnt ovenfor må varselskiltet på første nivå tydelig referere til det andre informasjonsnivået. I tillegg er det best hvis informasjonen på første nivå viser til en digital kilde (for eksempel en QR-kode eller en nettadresse) der man kan finne det andre nivået. Informasjonen skal likevel også være lett tilgjengelig i ikke-digital form. Det skal være mulig å få tilgang til informasjonen på andre nivå uten å bevege seg inn på det overvåkede området, spesielt hvis informasjonen gis digitalt (dette kan for eksempel oppnås ved å bruke en lenke). En annen egnet måte kan være et telefonnummer. Den fremlagte informasjonen må i alle tilfeller inneholde alt som er ufravikelig i henhold til artikkel 13 i personvernforordningen.

I tillegg, for å gjøre tiltakene mer effektive, oppfordrer Personvernrådet til bruk av teknologiske midler for å gi informasjon til de registrerte. Dette kan for eksempel inkludere geolokalisering av kameraer og å legge ut informasjon på apper eller nettsider med kartfunksjon, slik at folk på den ene siden enkelt kan identifisere og spesifisere videokildene som knytter seg til utøvelsen av rettighetene deres, og på den andre siden kan innhente mer detaljert informasjon om behandlingsaktiviteten.

Eksempel

En butikkeier overvåker butikken sin. For å overholde artikkel 13 er det tilstrekkelig å sette opp et varselskilt som inneholder informasjon på første nivå på et lett synlig sted ved inngangen til butikken. I tillegg må han gjøre tilgjengelig et informasjonsark som inneholder det andre informasjonsnivået, i kassen eller på et annet sentralt og lett tilgjengelig sted i butikken.