Erklæring om korona og behandling av personopplysninger

Spesielt om arbeidsforhold

Kan en arbeidsgiver kreve at besøkende eller ansatte fremlegger spesifikk helseinformasjon i tilknytning til COVID-19?

Prinsippene om forholdsmessighet og dataminimering er spesielt relevante her. Arbeidsgiveren kan kun kreve helseinformasjon i den utstrekning nasjonal lovgivning tillater dette.

Kan en arbeidsgiver utføre medisinsk kontroll av ansatte?

Svaret beror på nasjonale lover om arbeidsforhold og/eller helse og sikkerhet. Arbeidsgiver skal kun få tilgang til og behandle helseopplysninger dersom deres egne rettslige forpliktelser krever det.

Kan en arbeidsgiver fortelle at en ansatt er smittet med COVID-19 til hans kolleger eller eksterne?

Arbeidsgivere bør informere ansatte om COVID-19-tilfeller og iverksette beskyttelsestiltak, men skal ikke kommunisere mer informasjon enn nødvendig. I tilfeller der det er nødvendig å avsløre navn på den aktuelle ansatte som er smittet (eksempelvis i en forebyggende kontekst) og nasjonal lovgivning tillater det, skal den ansatte det gjelder bli informert på forhånd og deres verdighet og integritet skal ivaretas.

Hvilken informasjon i relasjon til COVID-19 kan arbeidsgiver samle inn og behandle?

Arbeidsgiver kan samle inn personlig informasjon for å oppfylle sine plikter og organisere arbeidet i tråd med nasjonal lovgivning.