Hvordan skal kameraovervåkingen utformes?

Det finnes ulike overvåkingsformer som kan bidra til at situasjonen blir minst mulig krenkende for den som overvåkes og at potensialet for misbruk begrenses. Siden loven sier at du må holde deg innenfor det som er nødvendig, skal du velge den minst inngripende formen for kameraovervåking.

Overvåking uten opptak

Det er i mange tilfeller ikke nødvendig å gjøre opptak. Ofte er det nok med en monitor som viser hva som skjer. Monitorering uten opptak oppfattes vanligvis som mindre krenkende for den som overvåkes enn om det blir gjort opptak. Vær likevel oppmerksom på at monitorering også defineres som kameraovervåking, så du må forholde deg til regelverket akkurat som ved overvåking med opptak.

Kortvarig lagring av opptakene vil også redusere personvernulempene. 

Overføring av opptak i sanntid (streaming) og fjerntilgang

Noen kameraer tilrettelegger for at man kan se opptakene i sanntid på en mobiltelefon eller bærbar PC uansett hvor man befinner seg. Dette er mer inngripende enn lokal monitorering eller lagring. Dersom formålet kan oppnås med mindre inngripende overvåkingstiltak, skal slike tiltak velges i stedet. Denne typen kameraovervåking er altså vanligvis ikke tillatt.

Hva viser bildene?

Av og til viser overvåkingsbildene mer enn det man egentlig har til hensikt å overvåke. Det kan være at deler av et naboområde kommer med på bildeutsnittet, eller at overvåking av ferdsel inn til et bygg også fanger opp resepsjonisten, uten at det er hensikten.

Du har bare lov til å overvåke det som er relevant for formålet. Derfor må du unngå å filme mer enn du trenger, for eksempel ved å endre kameraplassering eller -vinkel, eller ved å snevre inn bildeutsnittet. En annen løsning kan være fysisk avskjerming av hva som filmes eller digital maskering/"sladding" av deler av bildet. En slik maskering må ikke kunne fjernes fra opptakene i ettertid. 

Tidsstyring – når skal du overvåke?

Overvåkingen må begrenses til de tidene eller situasjonene hvor behovet er størst. Overvåking kun på kvelds- og nattestid vil for eksempel være tilstrekkelig i noen tilfeller. Det vil også være en mer personvernvennlig løsning. Det betyr at hvis problemet er bråk i køen utenfor et utested, skal overvåkingen begrenses til det tidspunktet da folk faktisk står i kø.

I noen tilfeller vil en tidsbegrensning være nødvendig for at overvåkingen skal være lovlig. 

Styrbare kamera og zoom

Du bør generelt unngå å installere utstyr med overvåkingsmuligheter du ikke har behov for. Bruk av styrbare kamera og zoom-funksjon krever en god begrunnelse. Denne type utstyr muliggjør en nærgående og oppfølgende overvåking, noe som er mer inngripende enn overvåking uten slike muligheter. Det vil også kunne gi mulighet til å overvåke mer enn det som er tiltenkt, og dermed mer enn det som er lovlig. Potensialet for misbruk er større, og det er viktig med oppfølging av hvordan slikt utstyr blir brukt. Dette betyr at man må legge ned et betydelig arbeid for å begrense hva man kan se ved å styre kameraet.  

Unngå dummyer

Med dummy menes her innretninger som gir likner på kameraovervåkingsutstyr, men som i virkeligheten er ubrukelige. I noen tilfeller har dummyer blitt installert på områder hvor reell overvåking ikke er tillatt, slik som toaletter.

Regelverket regulerer bruk av dummy-kameraer på samme måte som ekte kameraovervåking. Det betyr at vilkårene for vanlige overvåkingskameraer også må være oppfylt for at det skal være tillatt å sette opp dummyer, les om dette i artikkelen "Når er kameraovervåking lov?"

Villedende anordninger og feilinformasjon bryter med prinsippet om sannferdig informasjon om behandling av personopplysninger. Følelsen av å være overvåket vil være ekte selv om kameraet er falskt. Det vil også kunne være uheldig dersom personer tror at overvåkingen kan bety at farlige situasjoner kan oppdages og avverges, eller at opptak kan bevise straffbare handlinger i ettertid. Vi fraråder derfor bruk av dummyer.