Når er kameraovervåking lov?

Hvis du skal overvåke et område, må du sørge for at du gjør det i tråd med regelverket. I dette kapittelet vil vi forklare når det er lov å kameraovervåke, men det finnes mange unntak og plikter. Du må derfor sette deg inn i all informasjonen på disse sidene.

Nedenfor finner du en oversikt over hva du må ha oppfylt for at kameraovervåkingen skal være lov.

1. Saklig grunn og formålsbegrensning

Du må ha en saklig grunn for å filme. Det betyr at du på forhånd må ha definert skriftlig hva formålet med kameraovervåkingen skal være, og formålet skal være klart beskrevet. Det er ulovlig å bruke kameraovervåkingen til andre formål enn det opprinnelige formålet. Det er for eksempel forbudt å bruke et overvåkingskamera satt opp for å avdekke kriminalitet til å se om de ansatte i en virksomhet jobber godt nok eller fører timelistene riktig. Videre må det du filmer være relevant for formålet. Du kan altså ikke sette opp et ovevåkingskamera som fanger opp ting du ikke strengt talt trenger å overvåke.

2. Til hvilke formål kan man kameraovervåke?

Loven krever at kameraovervåkingen må ha et tungtveiende formål. Vern av liv og helse, eller forebygging eller oppklaring av gjentatt eller alvorlig kriminalitet, er formål som kan være tillatte. Det må altså foreligge et helt konkret problem eller være en overhengende fare for et problem av betydning.

3. Krav om interesseovervekt

Selv om du kan ha gode grunner for å kameraovervåke, har også alle som kan bli fanget opp av overvåkingen et visst krav på personvern. Derfor må du alltid se behovet for og nytten av overvåkingen opp mot den krenkelsen eller ulempen overvåkingen medfører. Loven sier at dersom hensynet til den enkeltes personvern overstiger din interesse av å kameraovervåke, kan du ikke sette opp overvåkingskamera.

4. Nødvendighetskravet

Loven sier videre at du bare kan sette opp et kamera dersom det er nødvendig for å ivareta formålet.

Du bør først tenke grundig gjennom om du tror overvåkingen vil ha en forebyggende virkning eller betydning for oppklaring av hendelser. Vil det hjelpe, og i så fall mot hva? Kameraovervåking må være et egnet tiltak for det du ønsker å oppnå.

Særlig like etter hendelser som skaper utrygghet, sinne eller frustrasjon, vil et ønske om tiltak og handling melde seg. Kameraovervåking er noe synlig og konkret, og kan være lett å ty til for å vise at man har gjort noe. Det er ikke en god nok begrunnelse. Det må foreligge en vurdering som viser at overvåkingen kan være et egnet virkemiddel for å oppfylle formålet.

Deretter må du tenke over om problemet kan løses eller risikoen minimeres gjennom andre egnede, men mindre inngripende tiltak. Dersom det kan det, kan du ikke kameraovervåke. I enkelte tilfeller kan det kreves at den som vil overvåke har prøvd ut alternative løsninger uten å oppnå ønsket effekt.

Eksempler på alternative tiltak er:

  1. fysisk sikring
  2. begrenset adgang eller adgangskontroll, samt låse- og alarmsystemer,
  3. tilstedeværelse gjennom økt bemanning eller vakthold
  4. økt lyssetting, og 
  5. oppmerksomme ansatte, opplæring og gode rutiner.

I mange situasjoner vil det være både nyttig og rimelig å høre meningen til de som blir mest berørt av overvåkingen. I noen situasjoner vil det også være påkrevd – en arbeidsgiver har for eksempel plikt til å drøfte behov, utforming, gjennomføring og vesentlig endring av kontrolltiltak i virksomheten med arbeidstakernes tillitsvalgte.

Eksempel

Datatilsynet ga et restauranthus 150 000 kroner i overtredelsesgebyr i 2015 for svært utbredd bruk av kameraovervåking. Etter behandling i Personvernnemnda blir avgjørelsen stående.