Kredittvurdering

Kredittvurdering eller kredittsjekk kan gjerast dersom ei verksemd treng informasjon om at du er kredittverdig eller har betalingsevne. Ei verksemd kan berre be om kredittsjekk dersom det er sakleg grunn for det. Her er ein gjennomgang av reglane.

Dersom du gjer ein avtale som inneber at du får kreditt, for eksempel når du kjøper ei vare du skal betale med faktura, kan det vere at dei du kjøper av har ein slik sakleg grunn for å sjekke om du kan betale.

Ei verksemd kan ikkje gjere ein kredittsjekk av deg dersom du betaler kontant for vara du kjøper. 

Gjenpartsbrev

Dersom du har blitt kredittvurdert, skal du få eit gjenpartsbrev som informerer om at det er gjort ei slik vurdering. I somme tilfelle kan gjenpartsbrevet vere elektronisk.

Brevet skal mellom anna innehalde opplysingar om

 1. kven som har bedt om kredittopplysingane og kontaktopplysningane deira
 2. kva for nokre opplysingar som er gitt ut
 3. kjelda for opplysningane

Lurer du på kvifor du er kredittvurdert?

Dersom du ikkje forstår kvifor, eller er ueinig i at det er gjort ei kredittvurdering av deg, kan du be om ei forklaring frå den verksemda som har bede om kredittvurderinga.

Sperre mot kredittvurdering

Du kan sjølv setje ei frivillig sperre mot kredittvurdering hos kredittopplysingsverksemdene. Då kan ikkje andre hente inn kredittopplysningane dine utan at du hever sperra fyrst. Dette er praktisk viss du er uroa for ID-tjuveri (til dømes at andre skal ta opp lån i namnet ditt) eller at andre skal hente inn opplysningane dine utan lov (datasnoking).

Merk: Sperra gjeld ikkje ved utlevering av kredittopplysningar til bankar og finansieringsinstitusjonar når opplysningane skal nyttast i samband med bankane sine risiko- og soliditetsvurderingar. Sperra gjelder heller ikkje ved førespurnadar frå inkassobyrå i samband med porteføljevask og ved vurdering og inndriving av krav.

For å setje sperre må du ta direkte kontakt med kredittopplysingsbyråa. Datatilsynet har gjeve konsesjon til fire verksemder som kredittvurderer privatpersonar (altså dei som ikkje har enkeltpersonføretak).

Dei som har enkeltpersonføretak må ta kontakt med alle kredittopplysingsbyråa. Ei liste over dei ulike byråa finn du nedanfor.

Datatilsynet vil i framtida dessverre ikkje ha oversyn over alle kredittvurderingsverksemder. Vi har teke initiativ til ei felles sperreløysing i Brønnøysundregistera, men det er førebels ikkje sikkert om ei slik løysing vil kome i stand.

Konsesjonar til kredittvurdering

Kommunal- og moderniseringsdepartementet arbeider med ny kredittopplysningslov. Inntil den nye lova er på plass må kredittopplysningsbyrå framleis søke om konsesjon. Konsesjonar som tidlegare er gitt i medhald av personopplysningsforskrifta gjeld framleis (sjå § 4 i overgangsreglane).
Les meir om konsesjonsordninga

Last ned


Kredittopplysningsbyrå som kredittvurderer privatpersonar

Bisnode

Sperretenesten til Bisnode

E-post:  

Telefon: 22 45 93 40

Postadresse: Bisnode, avd. Databank, Postboks 1419 Vika, 0115 Oslo

Creditsafe

Sperretenesten til Creditsafe

Telefon: 800 24 722

E-post: 

Postadresse: Creditsafe Norge, Box 320, 412 50 Gøteborg, Sverige

Experian

Sperretenesten til Experian

Telefon: 815 55 420

Fax: 850 20 218

E-post:

Postadresse: Postboks 5275 Majorstuen, 0303 Oslo

EVRY

Sperretenesten til EVRY

Telefon: 23 14 45 40

E-post: 

Postadresse: EVRY NORGE AS, avd. Information Services, Postboks 4, 1330 Fornebu

Kredittopplysningsbyrå som kredittvurderer enkeltpersonforetak og verksemder

 • Assessment Global - Norsk Verdivurdering AS
 • Atradius
 • Bisnode Norge AS
 • Creditsafe Norway AS
 • Enin AS
 • EVRY AS
 • Experian AS
 • Kredinor SA
 • Kredittfakta Finans AS
 • Kredittreform AS
 • KO International AS
 • Kredittopplysningen AS
 • Lindorff AS
 • Proff AS
 • Regnskapstall 1881 AS
 • Sergel Norge AS

Spørsmål og svar