Innsyn hos Nav og barnevernstjenesten

Dersom du ønsker innsyn i opplysninger om deg som er registrert hos Nav eller barnevernet, skal kravet rettes direkte til dem som har opplysningene.

Vi har skrevet en egen artikkel om den generelle retten til innsyn med unntak.

Når du er part i en sak hos i forvaltningen, som for eksempel  Nav eller barnevernet, har du også rett til å få innsyn i sakens dokumenter etter reglene om partsinnsyn i forvaltningsloven § 18.

Unntak

Det finnes unntak fra retten til innsyn i opplysninger om seg selv. De er også omtalt i vår generelle veiledning om retten til innsyn.

Det finnes dessuten unntak fra retten til partsinnsyn. For eksempel har en part i saken ikke rett til å få innsyn i opplysninger om en annen persons helseforhold eller opplysninger andre forhold som av særlige grunner ikke bør meddeles videre. 

Hva gjør du ved mistanke om ulovlige oppslag?

Dersom ansatte i Nav eller barnevern har gjort oppslag i registrerte opplysninger uten at det var nødvendig for at vedkommende skulle utføre arbeidet sitt, kan det være et brudd på taushetsplikten.

Datatilsynet behandler ikke spørsmål om brudd på taushetsplikten. Hvis du har mistanke om at det har skjedd et slikt brudd, kan det meldes til vedkommendes arbeidsgiver, helsetilsynet i fylket eller til politiet.

Plikt til å oppfylle rettigheter

Alle virksomheter har plikt til å legge til rette for at registrerte personer får oppfylt rettighetene sine på en enkel måte. Det skal som hovedregel gjøres uten kostnad for den det gjelder og innen en måned.

Plikt til å oppfylle rettigheter