Om sandkassen

Taushetsplikt med mer

Sandkassen har som mål å i størst mulig grad dele kunnskap og erfaringer fra hvert enkelt prosjekt som kan være nyttig for andre virksomheter og samfunnet som helhet. Samtidig skal taushetsplikt og vern av forretningshemmeligheter / immaterielle rettigheter ivaretas.

Alle ansatte i Datatilsynet er underlagt forvaltningsloven § 13 om taushetsplikt. Dette kan også gjelde tekniske innretninger og fremgangsmåter, samt drifts- eller forretningsforhold, som det vil være av konkurransemessig betydning å hemmeligholde av hensyn til den som opplysningen angår – dette kalles taushetspliktig informasjon.

Taushetspliktig informasjon som er delt med sandkassen vil derfor også være unntatt offentlighet jf. offentlighetsloven § 13.

Deltakelse i sandkassa endrer ikke på immaterielle rettigheter. Dere beholder med andre ord de rettighetene dere hadde med dere inn i sandkassesamarbeidet.