Ruter, sluttrapport: I rute med kunstig intelligens

Veien videre

Ruter har en visjon om bærekraftig bevegelsesfrihet for alle. I et marked hvor kundene stadig forventer flere transportmuligheter og et mer individualisert tilbud, vil det være viktig for Ruter at de eier det foretrukne kundegrensesnittet til mobilitetstjenestene i regionen. Kun da kan de påvirke og sikre at den individuelle kundens behov også innebærer en bærekraftig tilpasning, både når det kommer til miljø, arealbruk og tilgjengelighet for alle.

Ruters tjenester bygger på store nettverkssystemer, som stadig øker i kompleksitet når nye former for mobilitet og transport blir en del av tjenestene. Ved bruk av kunstig intelligens har man en mulighet til å ta i bruk ny teknologi til å utnytte mulighetene og effektivsere bruken av dette systemet. Bedre reiseforslag, som er eksemplet vi har jobbet med i sandkasseprosjektet, kan føre til at flere kunder benytter seg av Ruters tilbud. Hvis man i tillegg kan bruke kunstig intelligens til å utnytte mobilitetssystemets kapasitet mer optimalt, kan man redusere kostnader, både økonomisk og ressursmessig, og dermed tilby befolkningen et mer bærekraftig transporttilbud.

Ruter har sett at diskusjonene rundt åpenhet, formål og ansvar i sandkasseprosjektet har relevans også i andre prosjekter de jobber med. De ønsker derfor å sørge for videre kompetanseoverføring til andre deler av virksomheten. De kommer til å fortsette å utforske bruk av KI i tjenestene, der de ser at det kan gi en positiv forbedring av kundeopplevelsen, eller en mer effktiv drift av tilbudet. Erfaringene fra sandkasseprosjektet knyttet til åpenhet, formålsbegrensning og informasjonsplikt gjør at man er bedre rustet til å sikre at disse tjenestene utvikles i henhold til regelverket, kundenes rettigheter og forventninger.

For Ruter er tillit fundamentet i relasjonen til kundene og befolkningen. Å beholde denne tilliten i uvtiklingen av nye tjenester som tradisjonelt ikke har vært en del av kollektivtrafikken, eller bruk av ny teknologi som for mange kunder oppleves som ukjent, er avgjørende. Åpenhet er en grunnleggende forutsetning for tillit. Gode tiltak for å ivareta personvernet, kombinert med en åpen og enkel forklaring, kan føre til at kundenes tillit til Ruter opprettholdes, og at Ruter velges fremfor liknende tjenester.

For Datatilsynet er det et mål at denne rapporten bidrar med mer praktisk veiledning også til andre virksomheter som vil ivareta åpenhet i sine KI-løsninger. Vurderingene er særlig relevante for andre aktører som vil utvikle tjenester for personaliserte anbefalinger basert på brukernes egne opplysninger og atferdsmønstre, både i transportsektoren og på andre områder. Diskusjonene om hvordan man kan informere om komplisert behandling av personopplysninger i KI vil også være relevant for alle som benytter seg av komplekse tekniske løsninger – både med og uten KI.