AVT - sluttrapport

Veien videre

I sandkasseprosjektet om «Aktivitetstilpasset vurdering og tilpassing» har vi utforsket rettslig grunnlag, åpenhet og ivaretagelse av elevenes personvern gjennom en vurdering av personvernkonsekvenser.

Den mest omfattende debatten har vært om rettslig grunnlag, hvor deltagerne har forskjellige synspunkter. Datatilsynet har ikke konkludert om hva som vil være det mest passende rettslige grunnlaget for de som tar i bruk læringsanalysesystemet. Det er hverken vårt mandat for sandkassen eller noe mål i seg selv. Det viktigste har vært å utforske utfordringer og muligheter i regelverket, og belyse hvilke hensyn som er aktuelle å ta når en skal vurdere bruk av kunstig intelligens i grunnskolen. De mange gode diskusjonene har bidratt til kompetanseheving for alle deltagere i sandkasseprosjektet. At rettslig grunnlag har vært så omdiskutert, også i prosjektene med NAV og Secure Practice, er et funn i seg selv. Vurdering av rettslig grunnlag kan være vanskelig, spesielt ved bruk av kunstig intelligens.

Kunnskapsdepartementet jobber for tiden med en ny opplæringslov, som vil være klar tidligst i 2023. Innenfor utdanningssektoren har man derfor nå en unik mulighet til å klargjøre skolenes handlingsrom for å bidra i utvikling av KI-verktøy til bruk i undervisningen.

Videre har vi demonstrert nyttigheten av å involvere forskjellige interessenter i vurderinger av risikoer og konsekvenser for elevenes personvern. Elevene bidro med scenarier som kunne vært vanskelig å forestille seg for oss voksne. Foresatte, personvernombud og andre bidro med å belyse informasjonsbehovet som oppstår ved bruk av kunstig intelligens. Iboende i dette har vi funnet flere utfordringer. Blant annet i sonderingen av hvordan informasjon kan tilpasses brukergruppene. Behovene er svært ulike, også innad i gruppene. Yngre barn har andre behov enn eldre barn, og lærere har andre behov enn foresatte. Diskusjonene om åpenhet berørte også ressurser. Det koster å utarbeide informasjon, og ressursene er ikke ubegrenset. Det blir AVT-prosjektets oppgave fremover å finne en gylden middelvei mellom det som er rettslig påkrevd og interessentenes informasjonsbehov.

Sandkasseprosjektet er avsluttet, men skolenes reise innen kunstig intelligens har nettopp begynt. AVT-prosjektet baner vei i et felt som kommer til å bli viktig i fremtiden. Deres bidrag i sandkassen har kastet lys på et fagområde som Datatilsynet ikke har hatt erfaring med tidligere. Mulighetene er enorme, og relevansen av en forsvarlig og etisk tilnærming kunne ikke vært mer tydelig. I AVT-prosjektet tar de ansvaret på alvor, og legger sannsynligvis nå grunnlaget for bedre utdanning av barna våre i tiden som kommer.