Sjefen ser deg? Overvåking og kontroll av arbeidstakeres digitale aktiviteter

Råd til arbeidsgiveren

Vi har på bakgrunn av funnene våre utformet noen råd til arbeidsgivere som vurderer å innføre overvåkings- og kontrolltiltak på arbeidsplassen:

 1. Vurder lovligheten før tiltakene innføres
  Husk de grunnleggende prinsippene for behandling av personopplysninger, og at et kontrolltiltak både må oppfylle kravene i personvernregelverket og arbeidsmiljøloven.
 2. Unngå samtykke som rettslig grunnlag
  Arbeidsgivere kan som hovedregel ikke bruke samtykke som et rettslig grunnlag for kontrolltiltak. Dette er fordi arbeidstakere kan føle seg presset til å samtykke, og frivillighet er en grunnleggende forutsetning for et gyldig samtykke.
 3. Skjult overvåking av ansatte er ulovlig
  Arbeidsgiveren har plikt til å informere de ansatte om hvordan personopplysningene deres blir behandlet. Det betyr at skjult overvåking av arbeidstakere som regel er ulovlig.
 4. Ikke stol på at programvare er utformet for å imøtekomme kravene i norsk lovgivning Arbeidsgiveren må gjøre selvstendige vurderinger av om funksjonalitetene i programvare og verktøy for å registrere de ansattes digitale aktiviteter, er i tråd med norsk lov. Programvare som lastes ned fra internett er ofte ikke utviklet for å imøtekomme kravene i norsk arbeidsmiljø- og personvernlovgivning.
 5. Husk plikten til å bruke løsninger med innebygd personvern og personvern som standardinnstilling
  Det innebærer blant annet at arbeidsgiveren må iverksette tilstrekkelige tekniske og organisatoriske tiltak og gi nødvendige garantier for å sikre at personvernet ivaretas.
 6. Ta kontakt med personvernombud og tillitsvalgt
  Kontrolltiltak skal drøftes med de tillitsvalgte. Hvis virksomheten har et personvernombud, skal denne personen også involveres. Ombudet skal hjelpe virksomheten med å etterleve personvernlovgivningen og med å ivareta de ansattes interesser.
 7. Kontakt Datatilsynet eller Arbeidstilsynet for råd
  Det finnes god veiledning på både våre og Arbeidstilsynet sine nettsider. Datatilsynet har blant annet en egen nettside om personvern på arbeidsplassen.