Kunstig intelligens og personvern

Nesten all bruk av kunstig intelligens (KI) forutsetter store mengder data for at det skal kunne tas intelligente avgjørelser. Potensialet for bedre tjenester, forskningsmessige gjennombrudd og økonomisk gevinst, setter KI høyt på agendaen i de fleste sektorer. Vi har skrevet en rapport for å beskrive hvordan personvernet blir berørt av denne utviklingen.

Vi kommer til å se stadig flere juridiske og etiske dilemmaer hvor potensialet for betydelig samfunns­gevinst må veies opp mot grunnleggende personvern­hensyn.

Datatilsynet mener debatt og kunnskap om personvern­implikasjonene ved kunstig intelligens er nødvendig – både for å ivareta enkeltmenneskers personvern­rettigheter, og for å ivareta samfunnsbehov utover personvernet.

Utfordrer ytringsfrihet og tillit

Hvis folk ikke har tillit til at opplysninger om dem behandles på en god måte, kan det begrense villigheten til å dele opplysninger, slik som hos legen eller på sosiale medier I en slik situasjon står vi ovenfor betydelige utfordringer for ytringsfriheten og tilliten til myndig­hetene. At folk vegrer seg for å dele opplysninger om seg selv, vil også være en betydelig utfordring for kommersiell bruk av personopplysninger i sektorer som media, handel og finans.

Innhold i rapporten

Denne rapporten bygger videre på de juridiske vurderingene og de tekniske beskrivelsene i rapporten «Big Data – personvernprinsipper under press» fra 2014. Vi supplerer her ved å gå dypere inn i den tekniske beskrivelsen av kunstig intelligens, samt ved å se nærmere på fire KI-relevante utfordringer knyttet opp mot personvernprinsippene i forordningen:

  • Rettferdighet og diskriminering
  • Formålsbestemthet
  • Dataminimalisering
  • Gjennomsiktighet og retten til informasjon

Dette er et utvalg av personvernproblemstillingene som etter vår vurdering er mest relevante i forbindelse med bruk av kunstig intelligens akkurat nå.

Rapporten drøfter dessuten Datatilsynets rolle som tilsynsetat, og til slutt gir vi en rekke eksempler på og anbefalinger om metoder og verktøy for å ivareta personvernet i utvikling og bruk av kunstig intelligens.

Målgruppen for denne rapporten er alle som jobber med, eller av andre grunner er interessert i, kunstig intelligens. Vi håper teknologer, samfunnsvitere, jurister og andre faggrupper kan ha nytte av den.

Last ned rapporten i sin helhet

Noen hovedanbefalinger fra rapporten

  1. Vurder personvernkonsekvensene – og bygg personvernet inn i løsningene
  2. Verktøy og metoder for godt personvern i kunstig intelligens
  3. Anbefalinger for godt personvern i utvikling og bruk av KI

Rapporten ble lansert i samarbeid med Dataforeningen på et frokostseminar i januar 2018, der blant annet to panel diskuterte kunstig intelligens i kontekst personvern, samfunn og ledelse og kunstig intelligens i kontekst teknologi og forordning.

Arrangementet i sin helhet kan sees her (starter rundt 10 min ut i opptaket)