5G og personvern

5G og personvern

Femte generasjons mobilnett (5G) er rullet ut i Norge. Norske myndigheter og næringsaktører mener 5G vil spille en nøkkelrolle i fremtidens industri, og at teknologien åpner opp for helt nye næringsområder. Vi vil her se nærmere på teknologien og skissere noen utfordringer og anbefalinger når det gjelder personvernet.

Innledning

Folk flest vil først og fremst merke overgangen til 5G ved at de får raskere nett på mobilen. 5G legger dessuten til rette for en eksplosiv vekst i av internettilkoblede enheter, også kjent som tingenes internett (IoT - Internet of Things). Tingenes internett er med oss i hjemmet, på arbeidsplassen og på kroppen. Eksemper er TV-er, brødristere, panelovner, kjøleskap, biler, lys, røykvarslere og barneleker som er koblet til internett.

Innhold

For å kunne si noe om hvordan denne nye generasjonen mobilnett påvirker personvernet vårt, er det nødvendig å forstå teknologien. Vi vil derfor først beskrive de viktigste tekniske komponentene i 5G for å forstå hvordan denne teknologien påvirker bruk av personopplysninger. Vi går så gjennom de viktigste informasjonsikkerhetsaspektene ved 5G.

Videre vil vi trekke frem de viktigste personvernkonksevensene knyttet til bruk av 5G. Til slutt har vi noen anbefalinger om hvordan myndigheter, nettleverandører, virksomheter og folk flest kan ivareta personvernet i møtet med 5G.

Vi har valgt å ikke inkludere vurderinger rundt sikkerhetpolitiske hensyn i valg av leverandør av 5G-infrastruktur i dette arbeidet.

Oppsummering

5G skiller seg fra tidligere generasjoner mobilnett ved å være mer fleksibelt. Det er mindre avhengig av spesiell maskinvare, har flere konfigurasjonsmuligheter gjennom programvare og et grensesnitt som legger til rette for økt grad av samhandling mellom ulike enheter.

Når det gjelder konkrete personvernkonsevenser, vil 5G-nettet gi mer presis posisjonering av enkeltindivider fordi 5G krever en infrastruktur med flere basestasjoner som står tettere. Når den frittstående infrastrukturen for 5G er på plass, vil den legge til rette for bedre sikkerhet ved blant annet sterkere autentisering og kryptering. Men det finnes også noen nye sårbarheter som kan ha personvernkonsekvenser fordi 5G-nettet er mer programvarebasert enn tidligere generasjoner nett.

Med 5G kommer også mulighet for å dele inn nettverket i skiver der flere aktører kan tilby tjenester direkte i eller gjennom mobilnettet. For tjenester hvor det behandles personopplysninger, kan det oppstå usikkerhet både for brukerne og de involverte aktørene om hvem som er behandlingsansvarlig og hvem som er databehandlere.

Vi mener 5G bidrar til å forsterke en del av personvernutfordringene vi ser i dag, hovedsakelig ved å legge til rette for økt utbredelse av tingenes internett. Vi ser økt risiko for ansvarspulverisering blant aktørene som er involert i innsamling og anlyse av data fra tilkoblede dingser. Dette kan medføre at det blir vanskeligere for enkeltpersonver å ha oversikt over hvordan deres data samles inn og brukes. For dårlig informasjonssikerhet i tilkoblede enheter, skaper også økt risiko for personvernet til brukerne. 5G legger til rette for bedre sikkerhet, men denne forbedringen blir først realisert når det fysiske 5G nettet (5G stand alone) er ferdig utbygd.

Med mer intensiv bruk av data blir det enda viktigere å ivareta personvernet til brukerne. Godt personvern er helt avgjørende, ikke bare for å kunne møte kravene i personvernforordningen, men også for å bygge ansvarlige løsninger der brukerne har tillit til at dataene deres blir ivaretatt på en god måte. Personvernregelverket krever at personvern skal bygges inn i alle løsninger og i all teknologi der personopplysninger blir behandlet. Dette kravet er relevant både der 5G-nettet i seg selv blir benyttet av virksomheter (for eksempel private nettverk muliggjort av skivedeling) og for enheter som brukes i nettverket (for eksempel autonome biler og smartklokker). Les mer om innebygd personvern.

En stor takk til Nasjonal kommunikasjonsmyndighet, Nasjonal sikkerhetsmyndighet, Sintef og Telenor som har bidratt med kunnskap til å forstå teknologien bedre i dette arbeidet!