5G og personvern

Innhold

Anbefalinger for å få til godt personvern med 5G

Med 5G vil vi oppleve en akselerasjon av bruk av personopplysninger og mer presis sporing av hvor enheter og eierne deres er til en hver tid. Med mer intensiv bruk av data blir enda viktigere å ivareta personvernet til brukerne.

Godt personvern i 5G-nettet er helt avgjørende – ikke bare for å kunne møte kravene i personvernforordningen, men også for å bygge ansvarlige løsninger der brukerne har tillit til at dataene deres blir ivaretatt på en god måte.

Personvernregelverket krever at personvern skal bygges inn i alle løsninger og i all teknologi der personopplysninger blir behandlet (innebygd personvern). Dette kravet er relevant både der 5G-nettet blir benyttet av virksomheter (for eksempel private nettverk muliggjort av skivedeling) og for enheter som brukes i nettverket (for eksempel autonome biler og smartklokker).

Vi har formulert noen anbefalinger vi mener er viktige for å ivareta personvernet i en 5G-sammenheng.

Anbefalinger til myndigheter og nettleverandører

 1. Bygg et robust 5G-nett.
 2. Sørg for tilstrekkelig kompetanse. Overgangen til programvaredefinerte nettverk og mer skytjenestelignende infrastruktur, medfører endringer i kompetansebehovet til myndighetene og mobilnettleverandørene. For å beskytte 5G-nettet mot misbruk og angrep, og for å kunne regulere og drifte nettet på en sikker måte, må myndighetene og operatørene til enhver tid passe på å ha egnet kompetanse.

Anbefalinger til aktører som leverer tjenester over 5G

 1. Bygg personvernet inn i løsningen. Sett deg inn i kravene i regelverket. Du må for eksempel ha rettslig grunnlag for å behandle personopplysninger og kun samle data som er strengt nødvendig. Se veiledningen vår om innebygd personvern og innebygd personvern i programvareutvikling.
 2. Minimer bruk av posisjonsdata. 5G muliggjør presis sporing av mennesker. Praktiser dataminimeringsprinsippet, gi tydelig informasjon om hvordan posisjonsdata brukes og gjør det lett å skru av sporing dersom det ikke er nødvendig for å levere tjenesten.
 3. Ivareta informasjonssikkerheten. For å beskytte personopplysninger, må de som produserer enheter til 5G-nettet utvikle produktene sine sikre fra starten av, som en integrert del av utviklingsprosessen ("security by design"), og sørge for at standardkonfigurasjonen er så sikker som mulig ("security by default"). Les mer om grunnprinsippene for IKT-sikkerhet hos Nasjonal sikkerhetsmyndighet.
  I tillegg må produsentene støtte produktene under hele livstiden til produktene, slik at sårbarheter blir reparert og oppdateringer distribueres på en effektiv måte. Videre må produsentene gjøre det så lett som mulig for brukerne å ivareta sikkerheten i enhetene.
 4. Ha en tydelig ansvarsfordeling. For å unngå sikkerhetshendelser i bruk av 5G-skiver blir det svært viktig for leverandører og brukere av 5G-skiver å være tydelige på og avtale seg imellom hvem som har ansvar for hva, slik at alle parter evner å sørge for «sin» del av sikkerheten. I tilkoblede enheter kan det være mange aktører involvert i behandlingen av data. Sørg for at det er tydelig hvilke roller og ansvar de ulike aktørene har for behandling av personopplysningene. Dette inkluderer å infomere brukeren om bruk av personopplysninger.

Anbefaling til sluttbrukere av tjenester i 5G-nettet

 1. Begrens deling av posisjonsdata. 5G-nettet muliggjør mer presis posisjonering av individer enn tidligere nettverk. Noen tjenester gir brukerne mulighet til å endre innstillinger for bruk av posisjonstjenester og hvilke applikasjoner eller enheter som har tilgang til posisjonsdata. Brukerne kan også vurdere å skru av posisjonen når de ikke bruker tjenester som er avhengig av denne typen informasjon for å fungere hvis tjenesten gir mulighet for det.
 2. Gjør deg kjent med mulighetene for å sikre dataene dine. De fleste tilkoblede enheter lar brukeren justere innstilliger for sikkerhet og bruk av data. Bruk innstillingene til å konfigurere enheten slik at den behandler dataene dine på en måte du er komfortabel med, og husk å gjennomføre sikkerhetsoppdateringer jevnlig. Vurder å la være å kjøpe eller bruke tjenester som ikke gir god nok informasjon eller valgmuligheter for bruk av dine data.
 3. Bruk rettighetene dine. Du har rettigheter etter personvernregelverket, inkludert rett til informasjon, retting og sletting av opplysninger. Hvis du opplever at opplysningene dine misbrukes bør du klage til virksomheten det gjelder. Du kan også klage til Datatilsynet.

Fordi vi her kommer med anbefalinger rettet mot sluttbrukerne av tjenester, vil vi presisere at ansvaret for å overholde regelverket alltid ligger hos den behandlingsansvarlige (virksomheten som er ansvarlig for behandling av personopplysningene).

Veileder navigasjon

5. Anbefalinger for å få til godt personvern med 5G