Logo and page links

Main menu

Vocabulary (English - Norwegian)

 

English /Engelsk

Norwegian /Norsk

access to information innsyn
accurate korrekt
adequate level of protection tilfredsstillende beskyttelsesnivå
alignment of data kobling
alignment of data sammenstilling av data
balancing of interest interesseavveining
Central Marketing Exclusion Register reservasjonsregister
consent samtykke
credit information enterprise; credit reference agency kredittopplysningsforetak
credit information service kredittopplysningsvirksomhet
criteria for acceptable risk kriterier for akseptabel risiko
data controller behandlingsansvarlig
(data) processor databehandler
data processor agreement databehandleravtale
Data Protection Authority Datatilsynet
Data Protection Official/Officer personvernombud
data security informasjonssikkerhet
data subject den opplysningen gjelder
data subject den registrerte
data supplier leverandør
demand for a bar on processing krav om reservasjon mot behandling
disclosure of personal data utlevering av personopplysninger
discrepancy avvik
discrepancy processing avviksbehandling
erasure sletting
established etablert
health professionals helsepersonell
image recording billedopptak
information security informasjonssikkerhet
information system informasjonssystem
inspection tilsyn
internal control internkontroll
legal person juridisk person
license konsesjon
malicious software; malware ødeleggende programvare
money laundering register hvitvaskingsregister
national identity number fødselsnummer
natural persons enkeltpersoner
notification melding
obligation to give notification; notification obligation; obligation to notify meldeplikt
obligation to obtain a licence; licensing obligation konsesjonsplikt
personal data personopplysninger
personal data filing system personregister
Personal Data Filing System Act personregisterloven
privacy privatliv, personvern, m.m.
Privacy Appeals Board Personvernnemnda
Privacy Enchancing Technology personvernfremmende teknologi
privacy, data protection personvern
processing behandling
processing by automatic means behandling av elektroniske hjelpemidler
processing of personal data behandling av personopplysninger
recital fortale
rectification retting
right to access (information) innsynsrett
section paragraf
security audit sikkerhetsrevisjon
security objective sikkerhetsmål
security strategy sikkerhetsstrategi
subject to notification meldepliktig
substantive scope saklig virkeområde
surveillance overvåking
territorial extent geografisk virkeområde
The Personal Data Act personopplysningsloven
The Personal Data Regulations personopplysningsforskriften
third country tredjeland
trade-union membership fagforeningsmedlemskap
Trans Border Data Flow overføring til utlandet
transfer medium overføringsmedium
transfer to third countries overføring til land utenfor EU/EØS
verification of proof of identity legitimasjonskontroll
video surveillance kameraovervåking
whistleblowing varsling