Personvern vs. ytrings- og informasjonsfrihet

Personvern vs. ytrings- og informasjonsfrihet

Retten til ytrings- og informasjonsfrihet er en grunnleggende menneskerettighet i et demokratisk samfunn. På samme måte som retten til privatliv og personvern, er den nedfelt i både Grunnloven og Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen (EMK). 

Innledning

Mens ytrings- og informasjonsfrihet tilsier stor grad av åpenhet og tilgjengelighet av opplysninger, vil personopplysningsvernet ofte tilsi at åpenhet og tilgjengelighet av opplysninger begrenses. Ytrings- og informasjonsfriheten kommer derfor fort i konflikt med personopplysningsvernet. 

Retten til personvern er ikke en absolutt rettighet. Den må avveies og balanseres mot andre grunnleggende menneskerettigheter, slik som ytringsfriheten. Den europeiske menneskerettighetsdomstolen har presisert at retten til ytrings- og informasjonsfrihet og retten til personvern må anses likeverdige i denne balanseringen.

Det er nettopp for å balansere disse rettighetene at vi har personopplysningsloven § 3 (lovdata.no). Den gir viktige unntak når det gjelder behandling av personopplysninger som skjer for journalistiske, akademiske, kunstneriske eller litterære formål. Bestemmelsen skal sikre at personvernet ikke griper inn i retten til ytrings- og informasjonsfrihet i for stor grad, og den skal balansere disse rettighetene opp mot hverandre.

Om denne veiledningen

Personopplysningsloven § 3 er en lang bestemmelse, men den kan deles opp i to hoveddeler:

  1. Den ene delen har en generell unntaksbestemmelse som regulerer forholdet mellom personvernet og ytrings- og informasjonsfriheten for det som gjerne omtales som uredigerte medier.
  2. Den andre delen har en særskilt unntaksregel for redaktørstyrte medier som er omfattet av medieansvarsloven.

Vi vil i de neste kapitlene først forklare hovedinnholdet av denne paragrafen og hva som ligger i disse begrepene. Vi vil også komme nærmere inn på de ulike delene av bestemmelsen. Vi vil også komme med noen praktiske eksempler.

Annet relevant regelverk

Merk at selv om det er unntak fra personopplysningsloven, vil det kunne være andre regler og normer som er relevante: