Personvern vs. ytrings- og informasjonsfrihet

Spesielt om redaktørstyrte medier

Når medier som er omfattet av medieansvarsloven behandler personopplysninger utelukkende for journalistiske formål eller med henblikk på akademiske, kunstneriske eller litterære ytringer, har de unntak fra store deler av personvernregelverket.

For å avgjøre om det kan gjøres unntak, må det altså først vurderes om:

  1. mediet er omfattet av medieansvarsloven, og deretter om
  2. personopplysningene behandles utelukkende for journalistiske formål.

Om medieansvarsloven

Medieansvarsloven (lovdata.no) pålegger mediene å utpeke en redaktør og den regulerer blant annet redaktørens rettslige ansvar ved krenkelser av privatlivets fred. Loven gjelder for "medium som driver regelmessig journalistisk produksjon og publisering av nyheter, aktualitetsstoff, samfunnsdebatt eller annet innhold av allmenn interesse".

Innholdsleverandører som bare omsetter til andre mediekanaler, slik som for eksempel nyhetsbyråer, faller utenfor medieansvarslovens virkeområde. Det samme vil gjelde for frilansere som produserer journalistikk som leveres til medier omfattet av medieansvarsloven. For disse vil den generelle unntaksbestemmelsen gjelde.

Journalistiske formål

Bestemmelsen er også begrenset til kun å gjelde for behandling som skjer utelukkende for de angitte formålene. Det betyr at alle andre behandlinger reguleres av den generelle unntaksbestemmelsen, slik at det må foretas en nødvendighetsvurdering. EU-domstolen har likevel åpnet for at en nyhetspublikasjon for eksempel kan ha et overordnet formål om å oppnå økonomisk profitt, og likevel anses å behandle personopplysninger utelukkende for journalistiske formål.

Merk likevel som nevnt i kapittel 2 at noen bestemmelser i personvernforordningen og personopplysningsloven uansett alltid vil gjelde - også for de redaktørstyrte mediene.

Eksempel 1

NRK lager en dokumentarserie for å belyse politiets arbeid i forbindelse med gjengkriminalitet i Oslo. I forbindelse med arbeidet med saken, er det samlet inn en rekke personopplysninger som er bearbeidet og senere publisert. NRK er omfattet av medieansvarsloven, og behandlingen av personopplysningene i tilknytning til dokumentarserien har et utelukkende "journalistisk formål".

Datatilsynet mener behandlingen av personopplysninger i denne situasjonen er omfattet av den særskilte unntaksbestemmelsen.

Eksempel 2

En privatperson har gjennom sin private nettside "Siste nytt", publisert en sak som retter kritikk mot norsk forvaltning. Nettsiden er ikke omfattet av medieansvarsloven, da det ikke er utpekt en redaktør, og det heller ikke publiseres regelmessig journalistisk innhold.

Behandlingen må dermed vurderes etter den generelle unntaksbestemmelsen.

Eksempel 3

En frilansjournalist produserer jevnlig saker som leveres til de store norske avisene i Norge. Frilansjournalisten er ikke selv omfattet av medieansvarsloven. Unntak fra personopplysningsregelverket må derfor vurderes etter den generelle unntaksbestemmelsen.