Høringssvar om EOS-utvalgets behandling av personopplysninger

Datatilsynet har avgitt høringssvar om forslag til endringer i NIM-loven, EOS-kontrolloven og lov om Stortingets ombudsnemnd for Forsvaret.

Det er foreslått at EOS-utvalget (eos-utvalget.no) vil få oppgaver knyttet til kontroll av masseinnsamling av personopplysninger og analyseverktøy basert på kunstig intelligens.

I debatten om innføring av tilrettelagt innhenting, som Datatilsynet også engasjerte seg i, så har EOS-utvalgets ressurser og eventuelle bruk av automatiserte tilsynsverktøy vært et aktuelt tema. Tilrettelagt innhenting vil behandle store mengder personopplysninger, og ved bruk av analyseverktøy basert på kunstig intelligens, så stilles det nye krav til EOS-utvalgets muligheter for kontroll.

Det er mulig at EOS-utvalget ikke selv vil ha tilstrekkelige data til å benytte i maskinlæringsmodeller og det vil derfor kunne oppstå spørsmål om Etterretningstjenesten eller PST kan bidra til å utvikle disse verktøyene.

Bekymret for hjemler

Datatilsynet er bekymret for om regelverket som regulerer Etterretningstjenestens og PSTs innhenting og bruk av personopplysninger har tilstrekkelige hjemler for i det hele tatt å kunne benytte personopplysninger til å utvikle kunstig intelligens og trene maskinlæringsmodeller. Regelverket har også mangler knyttet til å ivareta den enkeltes rettigheter, blant annet ved å sørge for tiltak som forhindrer algoritmeskjevhet og diskriminering.

Datatilsynet anbefaler uansett at det vurderes å hjemle bruk av personopplysninger til test- og utviklingsformål for blant annet trening av maskinlæringsmodeller og kunstig intelligens, slik at EOS-utvalget har nødvendige hjemler for å gjøre sine oppgaver i fremtiden.

Datatilsynet anbefaler at det gjøres ytterligere vurderinger knyttet til begrensning av de registrertes rettigheter etter personvernforordningen på grunn av forholdet til taushetsplikten EOS-utvalget er underlagt.

Les høringsnotat med omtale av forslagene til endringer i NIM-loven, EOS-kontrolloven og lov om Stortingets ombudsnemnd for Forsvaret (stortinget.no). 

Last ned