Høringssvar om midlertidige endringer i ulike lovverk på grunn av krigen i Ukraina

Endringene foreslås som følge av at det kommer et høyt antall personer som er fordrevet av krigen i Ukraina inn til Norge, og berører offentlige myndigheter og andre aktører innen flere sektorer.

Kort om høringen

I høringsnotatet foreslås midlertidige endringer i plan- og bygningsloven, integreringsloven, barnevernloven, opplæringsloven, pasient- og brukerrettighetsloven, spesialisthelsetjenesteloven og helse- og omsorgstjenesteloven. Det foreslås også enkelte forskriftsendringer.

Regelendringene som foreslås gjelder ulike departementers ansvarsområder, og er utarbeidet av det enkelte fagdepartementet. Forslagene sendes samlet på høring fra Justis- og beredskapsdepartementet for å gi et helhetlig bilde av behovet for regelendringer som følge av de høye ankomsttallene.

Datatilsynets merknader

De foreslåtte endringene berører offentlige myndigheter og andre aktører innen flere sektorer, og de forutsetter og involverer i mange tilfeller behandling av personopplysninger. Dette gjelder for eksempel kartlegging av kompetanse i forbindelse med deltagelse i introduksjonsprogram, og behandling av opplysninger om omsorgssituasjon og lignende for mindreårige som skal plasseres i omsorgssentre eller i et familiebasert tilbud.

Det er ikke foreslått endringer i personvernregelverket. De alminnelige personvernreglene vil derfor gjelde ved behandling av personopplysninger knyttet til de midlertidige lov- og forskriftsendringene. Datatilsynet understreker likevel at det som følge av nye eller endrede oppgaver kan være behov for å vurdere om det foreligger rettslig grunnlag for aktuelle behandlinger av personopplysninger.

Dersom det oppstår spørsmål om personvern i forbindelse med de foreslåtte lov- og forskriftsendringene stiller Datatilsynet seg positiv til å bistå med veiledning.

Les mer

Les høringen og høringssvarene som kom inn om midlertidige endringer i lovverket som følge av ankomst av fordrevne fra Ukraina med rett til midlertidig kollektiv beskyttelse på regjeringen.no