Høringssvar om endringer i utlendingsloven og utlendingsforskriften

Justis- og beredskapsdepartementet kom i januar med flere forslag til endringer i utlendingsloven og utlendingsforskriften. Datatilsynets merknader gjelder forslaget om adgang til å ta lyd- og bildeopptak av muntlige forklaringer i Utlendingsnemnda (UNE).

Departementet foreslo at nemndmøter kan holdes digitalt («fjernmøter») på permanent basis i Utlendingsnemnda (UNE). Departementet foreslo også en ny bestemmelse som gjaldt behandling av klager over avslag på tilskudd til assistert retur og tvangsretur, en ny bestemmelse om adgang til å ta lyd- og bildeopptak av muntlige forklaringer i UNE, og foreslo endringer som gjelder ordningen med nemndmedlemmer og oppnevning av faste nemndmedlemmer til stornemnda.

Våre merknader

Datatilsynet stiller seg positiv til at behandling av personopplysninger gjennom lyd- og bildeopptak av muntlige forklaringer for UNE reguleres særskilt. Vi understreker samtidig at forslaget om ny bestemmelse i utlendingsforskriften § 16-15, i stor grad synes å være utformet etter en modell av bestemmelsene i tvisteloven § 13-7 og straffeprosessloven § 23. I motsetning til lyd- og bildeopptak etter rettspleielovene, vil både personvernforordningens og forvaltningslovens regler supplere bestemmelsen i utlendingsforskriften § 16-15, jf. utlendingsloven § 80.

Datatilsynet mener at forholdet til personvernforordningen og forvaltningsloven med fordel kunne vært grundigere behandlet i høringsnotatet. Dette gjelder særlig retten til innsyn.

Slik forslaget til ny § 16-15 er utformet, er det uklart om bestemmelsen gir konkrete rettigheter ut over det som følger av de generelle reglene om innsyn. For å sikre at bestemmelsen tolkes og anvendes i samsvar med personvernregelverket og forvaltningsloven, mener vi dette bør klargjøres i det videre arbeidet.

Les mer

Les hele høringen og se høringssvarene om adgang til å avholde fjernmøter og å ta lyd- og bildeopptak av muntlige forklaringer i Utlendingsnemnda m.m. på regjeringen.no