Korleis lage atferdsnorm?

Oversikt over artiklane 40 og 41

Artikkel 40 Atferdsnormer

 • Nr. 1 slår fast at både statane, nasjonale datatilsynsmyndigheiter og relevante EU-organ skal oppmode til etablering og bruk av slike normer. Her er også føremålet med atferdsnormer skildra: Dei skal "bidra til riktig anvendelse av denne forordning, idet det tas hensyn til de særlige forholdene i de forskjellige behandlingssektorene og de særlige behovene til svært små, små og mellomstore bedrifter".
 • Nr. 2 gir retningslinjer for kven som kan utarbeide atferdsnormer og kva dei kan gjelde.
 • Nr. 3 regulerer atferdsnormer som grunnlag for overføring av personopplysningar til verksemder i land utanfor EU/EØS.
 • Nr. 4 er aktuell i tilknytting til kontrollorgan som nemnt i artikkel 41.
 • Nr. 5 og 6 gjeld prosessen for Datatilsynet si godkjenning av utkast til norm.
 • Nr. 7 til 10 gjeld godkjenning av internasjonale atferdsnormer, altså normer som omfattar handsamingsaktivitetar i fleire medlemsstatar.
 • Nr. 11 gjeld publisering i EU av godkjente atferdsnormer.

 Artikkel 41 Kontroll av godkjente atferdsnormer

 • Nr. 1 slår fast at tilsyn med etterleving av atferdsnormer kan utførast av eit særskilt kontrollorgan, utan at dette innskrenkar Datatilsynet sin myndigheit. Kontrollorganet skal ha eit egna nivå av dybdekunnskap om temaet og vere akkreditert av Datatilsynet.
 • Nr. 2 stiller meir detaljerte vilkår for akkreditering. Kontrollorganet må blant anna vere uavhengig, ha fastsett framgangsmåter for å føre tilsyn, ha rutinar for handtering av klager og ikkje ha interessekonfliktar.
 • Nr. 3 slår fast at Datatilsynet skal utarbeide utkast til krav for akkreditering av kontrollorganet og leggje det fram for Personvernrådet (EDPB).
 • Nr. 4 slår fast at kontrollorganet skal ha sanksjonsmoglegheiter ved brot på atferdsnorma, inkludert moglegheit til å suspendere eller utestenge vedkomande verksemd.
 • Nr. 5 slår fast at Datatilsynet kan trekkje tilbake akkrediteringa i visse tilfelle.
 • Nr. 6 slår fast at offentlege etatar ikkje kan underleggje seg særskilt kontrollorgan.