Korleis lage atferdsnorm?

Korleis lage atferdsnorm?

Personvernforordninga har reglar for atferdsnormer (kalla bransjenormer tidlegare). Her gir vi ei oversikt over desse reglane, samt ei framstilling av fordelane med atferdsnormer. Vi går og gjennom sentrale trekk ved atferdsnormer, og kjem med råd om korleis du går fram for å lage ei slik norm.

Innleiing

Målgruppa for denne rettleiinga er først og fremst aktørar som vurderer å etablere ei atferdsnorm. Føremålet med atferdsnormer er å styrke personvernet og gjere det lettare for verksemder – særleg dei mindre – å etterleve personvernregelverket.

Det er frivillig å utarbeide og tilslutte seg ei atferdsnorm. Det er dei behandlingsansvarlege eller databehandlarane som sjølve må lage atferdsnormene, men dei skal alltid godkjennast av Datatilsynet. Dersom norma gjeld aktivitetar i fleire europeiske land, skal Personvernrådet og EU-kommisjonen godkjenne norma.

Denne rettleiinga inneheld ikkje informasjon om kva for innhald reglane i ei atferdsnorm skal ha, ut over nokre generelle føringar. Innhaldet i norma vil avhenge av kva for reglar i forordninga den aktuelle bransjenorma skal dekkje, korleis desse reglane er å forstå og korleis reglane best kan etterlevast i ein konkret bransje.

Retningslinjer fra Personvernrådet for atferdsnormer og særskilte kontrollorganer

Det europeiske personvernrådet (EDPB) har vedtatt retningslinjer for atferdsnormer. 

Formålet med retningslinjene er å gi praktiske retningslinjer og tolkningshjelp til artikkel 40 og 41 i personvernforordningen. Retningslinjene skal bidra til å klargjøre prosedyrer og regler i forbindelse med innsending, godkjenning og publisering av atferdsnormer både på et nasjonalt og europeiske nivå. Retningslinjene skal også gi et klart rammeverk for alle kompetente datatilsynsmyndigheter, EDPB og EU-kommisjonen ved vurderingen av innsendte atferdsnormer. Rammeverket skal sikre konsistens og strømlinjeforme prosedyren ved vurderingen av innsendte atferdsnormer.

Les også

Vi har utarbeidd andre rettleiingar som vil kunne vere nyttige når ein skal lage ei atferdsnorm: