Sporing i det offentlige rom

Retningslinjer for bruk av intelligent videoanalyse

Vi har utformet noen retningslinjer for bruk av denne teknologien:

 1. Kameraer med intelligent videoanalyse kan kun brukes når virksomhetens interesse i tiltaket veier tyngre enn den enkeltes personvern. Eksempler på tungtveiende formål er forebygging eller oppklaring av gjentatt eller alvorlig kriminalitet, eller vern av liv og helse. Fordi tiltaket må være proporsjonalt med personvernkrenkelsen og formålet som søkes oppnådd, er det normalt ikke tillatt å overvåke med kamera for å samle inn kundedata. Les mer om alminnelig kameraovervåking
 2. Formålet med videoanalysen må være klart definert. Intelligent videoanalyse kan bare brukes i tråd med dette formålet, og metadata eller personopplysninger kan ikke brukes til andre formål senere.
 3. Man kan ikke samle inn flere personopplysninger enn det som er nødvendig og relevant for formålet.
 4. Virksomheten må ha klare rutiner for hvilke analyseregler og alarmkriterier som settes og hvilke søk man foretar. Analysen må ikke være for inngripende, og det er ikke lov å analysere mer enn det som er relevant og nødvendig. For eksempel vil det normalt ikke være nødvendig å analysere kjønn og alder.
 5. Det skal ikke analyseres på en måte som er diskriminerende eller krenkende, for eksempel ved at man varsles dersom personer med en bestemt hudfarge er tilstede.
 6. Unngå å bruke sporingsteknologi på steder som kan fortelle noe om personers helsetilstand, religiøse tro, politiske synspunkter eller seksuelle legning.
 7. Automatisk skiltgjenkjenning kan brukes på kommersielle parkeringsplasser dersom det er mulig å gjøre opp for seg på stedet, og dersom opplysningene fra skiltgjenkjenningen slettes når man gjør opp for seg.
 8. Virksomheten må iverksette sikkerhetstiltak for å beskytte opptak og metadata slik at de ikke kommer på avveier.
 9. Det skal informeres om at det foregår sporing, for eksempel ved skilting. Skiltet kan for eksempel inneholde den viktigste informasjonen i et første lag og forklare hvor mer utførlig informasjon er tilgjengelig. Les mer om informasjonsplikten og hva man må informere om
 10. Alle opptak og tilhørende metadata skal slettes når det ikke lenger er nødvendig for formålet å oppbevare dem.
 11. Statistikk kan bare utarbeides så lenge det skjer i tråd med formålet og det lar seg forsvare i avveiningen av virksomhetens og enkeltpersoners interesser. Man kan altså ikke bruke sikkerhetsrelatert overvåking til å hente ut kundestatistikk. Statistikken kan lagres fritt så lenge dataene er helt anonyme, slik som hvor mange ganger en spesifikk sikkerhetshendelse har skjedd i løpet av en periode.
 12. Den som blir sporet har flere rettigheter. Ha rutiner for hvordan virksomheten svarer på og håndterer henvendelser om den enkeltes rettigheter innen tidsfristen.
 13. Ved bruk av sporingsteknologier kan det være påbudt å utføre en vurdering av personvernkonsekvenser. Dette gjelder særlig ved overvåking på offentlig sted.
 14. Ved monitorering av personer må virksomheten i visse tilfeller ha et personvernombud.
 15. Husk også andre eventuelle plikter slik som innebygd personvern, å føre protokoll, databehandleravtaler og reglene om overføring av personopplysninger til tredjeland.