Digitale tjenester og forbrukeres personopplysninger

Tilsyn og sanksjoner

Forbrukervernlovgivningen

Forbrukertilsynet skal søke å påvirke næringsdrivende til å innrette seg etter markedsføringsloven, angrerettloven og annet regelverk som Forbrukertilsynet fører tilsyn med. Ved brudd på markedsføringsloven eller annen forbrukervernlovgivning, kan Forbrukertilsynet fatte vedtak om forbud (§ 40), påbud (§ 41), tvangsmulkt (§ 42) og i visse tilfeller overtredelsesgebyr (§ 43), jf. mfl. § 39. Forbrukertilsynets vedtak kan klages inn for Markedsrådet (§ 37).

Vedtak kan også rettes mot personer eller selskaper som medvirker til lovbrudd (§ 39 annet ledd).

Personvernlovgivningen

Datatilsynet er tilsynsmyndighet etter personopplysningsloven, og har derfor mulighet til å be om all informasjon tilsynet trenger for å kontrollere at loven etterleves.

Dersom reglene i personopplysningsloven brytes, kan Datatilsynet gi advarsler, fatte pålegg, utstede reprimander, stoppe behandlingen av personopplysninger eller ilegge overtredelsesgebyr. Dette følger av personvernforordningen artikkel 58, jf. personopplysningsloven § 1. Dersom Datatilsynets vedtak ikke følges, kan tilsynet dessuten ilegge tvangsmulkt etter personopplysningsloven § 29.

Avhengig av sakens omstendigheter og hvilke regler som er brutt, kan Datatilsynet ilegge overtredelsesgebyr på opptil 20 000 000 euro eller 4 % av den samlede globale årsomsetningen i forutgående regnskapsår. Det følger av personvernforordningen artikkel 83, jf. personopplysningsloven § 1.

I saker som påvirker forbrukere i flere EØS-land, finnes det egne regler om hvordan datatilsynsmyndighetene i de ulike landene skal samarbeide i sin tilsynsvirksomhet.